Pozdrav rektorky Heleny Válkové

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

ráda bych vás jako nová rektorka Vysoké školy podnikání a práva pozdravila, sdělila vám některé své představy a vize a požádala o spolupráci.

Rozhodla jsem se spojit své jméno, odbornou erudici i manažerské zkušenosti s touto školou s cílem zvýšit její prestiž a pozitivní vnímání odbornou i laickou veřejností. Naše škola má velké možnosti využít spolupráce s oběma dalšími vysokými školami, které patří do jednoho Akademického holdingu – Vysokou obchodní školou v Praze a Panevropskou Univerzitou v Bratislavě. Obě školy mají v rámci svých studijních programů našim studentům co nabídnout – některé specializované programy, cennou zahraniční zkušenost a tím ve výsledku lepší možnosti profesního uplatnění ve stále konkurenčnějším pracovním prostředí.

Kromě toho můžeme velmi pružně reagovat na poptávku po nových, specializovaných odbornících, kdy lze využít nejen našich současných akreditovaných studijních programů, ale připravit i studijní programy nové, vycházející vstříc požadavkům uplatňovaným ze strany zaměstnavatelů, ať již jde o oblast bezpečnosti, informatiky, managementu v sociálních službách či o oblast psychologie.

A konečně má naše škola na co navázat – její dobrá tradice a pověst jsou hodnoty, které se vytvářely dlouho a nikoli snadno, a proto je třeba na ně důsledně navazovat a chránit je. Proto budu ve své pozici rektorky posuzovat přijímaná rozhodnutí a postupy vždy i optikou tradice této školy, kterou její zakladatelé v 90. letech úspěšně řešili tehdejší nedostatek nabídky ekonomicky zaměřeného vysokoškolského vzdělání.

Jako právnička budu usilovat i o to, aby naše škola vždy důsledně dodržovala právní předpisy upravující oblast veškerých vysokoškolských a navazujících aktivit s vědomím, že jedině tak můžeme v dlouhodobější perspektivě v konkurenci s dalšími veřejnými i soukromými školami úspěšně obstát.

Za svou osobu vám mohu slíbit otevřené jednání a dobrou komunikaci, snahu o stabilizaci vztahů na naší škole, a to na všech úrovních akademického života i mezi zaměstnanci a v neposlední řadě svou osobní angažovanost ve prospěch naší školy s cílem získat a udržet si na klíčových pozicích špičkové pedagogy a tím garantovat spokojenost a úspěšnost našich studentů.

Děkuji vám za vaši důvěru, kterou jste vyjádřili již tím, že působíte a/nebo studujete na této škole. Pevně věřím, že se nám podaří brzy zvýšit nejen její odborné renomé, ale učinit ji i vysoce atraktivní jak pro studenty, tak pro vyučující a zaměstnance. Bez vaší spolupráce a podpory toho však nelze dosáhnout, a proto se na vás obracím s prosbou o součinnost při budování dobrého jména naší školy.

Zároveň mi dovolte, abych vám popřála krásné velikonoční svátky.
S kolegiálním pozdravem
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
rektorka Vysoké školy podnikání a práva