VŠPP ZÍSKALA AKREDITACI STUDIJNÍHO PROGRAMU MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Na naší vysoké škole, po náročných přípravách a souhlasném stanovisku Národního akreditačního úřadu ze dne 23.8.2018, nově otevíráme zajímavý a přitažlivý studijní program Marketingové komunikace (reklama, PR, online marketing aj.), a to jak na bakalařském, tak i na magisterském stupni, v denní i kombinované formě studia. Tento profesně zaměřený studijní program (první v ČR) vychází z potřeb praxe požadující co nejefektivnější komunikaci se zákazníky, klienty, partnery, a to zejména při využití online médií ve všech oblastech současné společenské reality. Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má tato komunikace na zákazníky, klienty, voliče, za předpokladu, že ji opravdu umíme. Potřeba profesionálně připravených odborníků v této oblasti reaguje na požadavky praxe – podle údajů EU více než pětina populace v rozvinutých zemích do věku 35 let přímo či nepřímo působí v komunikační sféře nebo v oblastech s ní souvisejících (marketing, podnikání, média tradiční i nová, marketingové a komunikační agentury, oblast politické, sociální a institucionální komunikace aj.).

Pokud chcete získat vyšší kvalitní profesní vzdělání na magisterském stupni (s pozdější možnosti rigorózní zkoušky a získání titulu PhDr.), zde jsou některé důležité informace:
1. Studium jsme zaměřili jako profesní, ve studijním plánu chybí někteří tzv. „strašáci studia“. Nikoliv však na úkor jeho kvality – kvalitní teorie slouží k rozšíření profesních i všeobecných znalostí posluchačů a podpoře praktických kompetencí (teorie reklamy, marketingová komunikace a internet, mezinárodní aspekty svobody projevu, komunikace v mezinárodním postředí atd..
2. Pro akademický rok 2018/19 otevíráme prezenční formu v Ostravě a kombinovanou formu studia v Ostravě a v Brně, od akademickeho roku 2019/20 i v Praze.
3. Výuku v kombinovaném studiu přizpůsobujeme možnostem pracovně vytížených zájemců a probíhá v blocích, přibližně jednou měsíčně o víkendech.
4. Studentům budou k dispozici všechny studijní opory v elektronické podobě, některé učebnice a odborné monografie budou také zdarma ke stazení ve formátech pdf, Kindle, iBook.
5. Podmínkou zahájeni studia na magisterskem stupni – bc. titul ze stejného či příbuzného oboru studia (ekonomika a management, umění, informatika atd.).

Další podrobnosti o tomto studiu získate na: www.bozskyobor.cz