VŠPP ZÍSKALA AKREDITACI STUDIJNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT NA 10 LET

Vysoká škola podnikání a práva otevírá začátek letního semestru úspěšnou akreditací nového, jedinečného bakalářského studijního programu s názvem Podnikání a management, který navazuje na její dvacetiletou tradici výchovy budoucích podnikatelů, manažerů a zaměstnanců veřejné správy.

Unikátní profesně zaměřený studijní program byl akreditován rozhodnutím Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 23. 1. 2020 se standardní délkou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia, s místem výuky v Praze a Ostravě a s platností akreditace na nejdelší možnou dobu 10 let. Kladné rozhodnutí Rady NAÚ je výsledkem precizní přípravy studijního programu a kvalitního personálního a materiálně technického zabezpečení studijního programu Vysokou školou podnikání a práva, která v tomto roce oslaví 20 let od svého vzniku.

Cílem tohoto studijního programu je vychovávat odborně zdatné, podnikavé, kreativní a prakticky vybavené odborníky, připravené k působení v pozicích malých a středních podnikatelů, manažerů středního a nižšího managementu a odborných specialistů na jednotlivých úsecích podniků soukromého a veřejného sektoru. Rektor VŠPP doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. uvedl, že „inovativní struktura studijního plánu nového studijního programu Podnikání a management poskytuje rovnoměrně vyváženou zátěž studentů předměty teoretického základu z oblasti ekonomiky a managementu, a primárně vyzdvihuje prakticky orientovanou participativní výuku, založenou na případových studiích se zaměřením na řešení praktických problémů a potřeb podniku či organizace. Umožňuje studentům hladký průběh studia bez zbytečných stresů spojených s nadměrnou zátěží zejména na začátku studia. Zároveň zapojuje do výuky velké množství skutečných odborníků z praxe a tím umožňuje studentům kvalitní rozvoj praktických kompetencí“.

Vzhledem k tomu, že studijní program je významně orientován na spolupráci s praxí, VŠPP aktivně spolupracuje s desítkami podniků v celé České republice. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří společnosti Prosperita Holding a.s., Moravskoslezský automobilový klastr o. s., VINIUM a.s., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Czechiapharm Group, s.r.o., Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z.s., České vinařské závody, a.s., PROSPERITA investiční spol., a.s., Start Insurance a.s., BRODESAL s.r.o., Kindl & partneři advokátní kancelář s.r.o., TOMA RECYCLING a.s., ALMET a.s., ENERGOAQUA a.s., Kdynium a.s., LESS & TIMBER, a.s., Niťárna Česká Třebová s.r.o., TOMA a.s. a mnohé další. Partnerské podniky se nepodílely jen na tvorbě a rozvoji studijního programu, ale zároveň se aktivně zapojují do jeho uskutečňování. V rámci studia vykonávají studenti v prostředí partnerských nebo jimi vybraných podniků praxi, připravují semestrální a kvalifikační práce zaměřené na řešení skutečných praktických problémů, účastní se řešení odborných a výzkumných aktivit podniků.

Akreditací výuky v Praze i v Ostravě se vysoká škola snaží pomoct strukturálně postiženému regionu Ostravska a Moravskoslezskému kraji k jeho dynamickému i ekonomickému rozvoji. „Věříme, že regionální příprava podnikavých, kreativních a prakticky vybavených odborníků významně podpoří místní ekonomický rozvoj, umožní vznik nových regionálních prosperujících podnikatelských subjektů s mezinárodní orientací a udrží v regionu mladé lidi“, uvádí rektor VŠPP.

www.fajnpodnikani.cz