Vlastní myšlenkou.
Vlastní cestou.
Linka pro uchazeče
800 555 808
Vysoká škola podnikání a práva
English

Právo ve veřejné správě

Charakteristika oboru:

Fungující státní instituce a samosprávní aparát přinášejí v současné době novou poptávku po kvalifikovaných a prakticky zaměřených absolventech vysokých škol. Na růst takové poptávky reaguje velmi rychle i naše vysoká škola. Dva nové právní obory jsou odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právním vysokoškolským vzděláním. Tyto obory mají řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu. Právo ve veřejné správě je obor zaměřený primárně na řešení právní problematiky v oblasti fungování státních institucí, jeho uchazeči se výborně uplatní jako specialisté ve státní správě, či v orgánech samosprávy.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia: Říjen 2017 - Prezenční + Kombinované studium

Forma studia: Prezenční - (Praha, Ostrava), Kombinovaná - (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na příslušné studijní oddělení - úřední hodiny: http://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Představení oboru

Studijní obor Právo ve veřejné správě je součástí programu Právní specializace. Časové přizpůsobení výuky umožňuje navštěvování přednášek jak absolventům, tak zaměstnancům.

V rámci oboru jsou probírány některé všeobecně zaměřené předměty:

  • dva cizí jazyky (obecně a se zaměřením pro právníky),
  • široká možnost volby ekonomických a informatických předmětů - marketing, hospodářská politika, administrativní a prezentační systémy pro právníky, elektronická dokumentace, bezpečnost dat, business a ICT – vhodné pro e-commerce (podnikatelé) i e-government (státní správa),
  • hospodářská soutěž, veřejné zakázky, PPP (všeobecná odbornost a praktické okruhy z pozice dodavatelů i zadavatelů).

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím volitelných bloků, např.:

  • základy politologie, ústavní soudnictví, správní soudnictví,
  • rozhodovací činnost orgánů veřejné správy (příprava a vyhotovení rozhodnutí),
  • právní vztahy k nemovitostem (převody vlastnictví, zatížení vlastnického práva, katastrální, pozemkové úřady),
  • pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční hospodaření samosprávných celků,
  • „kriminalistika“


Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí. Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou zvolenou specializaci. Proto je zapotřebí, aby se student také seznámil se základy, politologie, státovědy, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je i schopnost využívat informační systémy a technologie, využívání internetu v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky.  Ke všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka a alespoň uspokojující znalosti druhého světového jazyka.

Všeobecné znalosti studenti získávají především v následujících předmětech: Základy vědy o politice, Úvod do informatiky pro právníky, Právní projekce aktuálních společenských otázek, Organizace justice, Úvod do podnikové ekonomiky, Veřejné finance a veřejný sektor, Bezpečností studia, Základy hospodářské politiky, Administrativní a prezentační systémy, Etika v právu, Anglický/německý jazyk pro právníky,  druhý světový jazyk.