Vlastní myšlenkou.
Vlastní cestou.
Linka pro uchazeče
800 555 808
Vysoká škola podnikání a práva
English

Kombinované studium

Profesně orientované kombinované studium je určeno lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání při zaměstnání nebo podnikatelské činnosti. Dálkové studium probíhá jednou měsíčně vždy v pátek a sobotu (ve stanovených termínech), kde je účast studenta na výuce nepovinná.

U dálkového studijního programu jsou shodné podmínky pro přijetí studentů ke studiu, cíle realizace programu, způsob ukončování jednotlivých předmětů, stejný obsah souborných i státních bakalářských zkoušek, stejně tak standardní délka studia v počtu tří let jako u prezenční formy studia. Zkouškové termíny jsou pro obě formy studia totožné.

Diploma Supplement Label

Naše vysoká škola jako jediná ze všech soukromých vysokých škol v České republice obhájila mezinárodní certifikát udělovaný Evropskou komisí – Diploma Supplement Label. Tento dodatek k diplomu vydávaný automaticky každému úspěšnému absolventovi od akademického roku 2004-2005, oceňuje srovnatelnost kvality výukového procesu na škole s evropskými standardy. Dokument obsahuje údaje o studiu, včetně výpisu zkoušek, zápočtů, počtu kreditů a dosaženého hodnocení. Dodatek k diplomu rozšiřuje potenciálním zaměstnavatelům informační základnu o budoucích zaměstnancích, uchazečům o práci pak dává i na mezinárodním trhu vyšší šance k osobnímu uplatnění. Mezinárodní certifikát Diploma Suplement Label se obnovuje každé dva roky. V České republice je v současné době 15 velkých veřejných vysokých škol s uděleným certifikátem, ale pouze jediná soukromá škola - my. Dodatek k diplomu je v souladu se standardním modelem stanoveným Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO. Dokument zprostředkovává potenciálním zaměstnavatelům informace úrovni, kontextu a obsahu studia. Zahrnuje také národní vzdělávací soustavu.

Organizace dálkového studia

Časový plán je pro prezenční i dálkové studium shodný. Rozdílný je však počet kontaktních hodin, které student studuje kombinovanou formou. U každého předmětu, který student studuje kombinovanou formou, se předpokládá, že student je v kontaktu s učitelem:

  • V rámci soustředění (tutoriálů), které představují v každém semestru od 40 do 56 hodin. Tutoriály se uskutečňují v pátek a sobotu, případně i v neděli;
  • V rámci týdenních konzultačních hodin, které jsou učiteli v každém semestru pevně stanoveny. Kontakt je možný osobní, telefonický nebo prostřednictvím elektronické pošty;
  • Prostřednictvím písemných materiálů, které student samostatně zpracovává z jednotlivých předmětů a zasílá stanoveným způsobem na školu.

Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:

 

Rok

1.

2.

3.

Celkem

Období výuky

26

26

20

72

Období seminářů*

2,5

2,5

2,5

7,5

Období zkoušek

13

13

13

39

Odborná praxe

0

0

6

6

Období prázdnin

12

12

12

36

* Období seminářů - v průběhu semestru se budou konat 4 tutoriály

Obsah  tutoriálů

Náplň tutoriálů v každém semestru dálkového studia odpovídá vzorovému studijnímu plánu. Na prvním tutoriálu v každém semestru  je student seznámen s obsahem předmětů, které si pro daný semestr zapsal a s metodikou jejich studia. Současně obdrží základní materiály ke studiu a úlohy, které bude mít povinnost v průběhu semestru vypracovat.

Druhý, případně třetí tutoriál, je věnován základním problémům, s nimiž se studenti při studiu setkávají, vyhodnocení dosud zpracovaných materiálů studenty a zodpovězení dotazů. Závěrečný tutoriál je věnován výkladu složitějších problémů z daného předmětu a hodnocení vypracovaných materiálů. Závěrečné testy, ústní kontrola a zkoušky se u předmětů studovaných kombinovanou formou provádějí v termínech, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy.

Komunikace studentů se školou při dálkovém studiu

Student zasílá učiteli buď v písemné podobě, nebo elektronicky požadované materiály, které učitel kontroluje, hodnotí a vrací zpět studentům. Podrobnosti komunikace s učiteli jsou součástí podrobné dokumentace k jednotlivým předmětům. Při studiu konkrétních předmětů předpokládáme tyto způsoby komunikace mezi studenty a učiteli:

Student na základě zadání (je k dispozici buď na osobních stránkách vyučujícího ve Školním informačním systému - ŠISu  nebo jsou zadané úlohy uloženy v ŠISu) zpracuje úlohy, které  jsou u každého předmětu koncentrovány do několika dávek (obvykle 3 až 4 dávky). Dávku zpracovaných úloh student vypracuje a ukládá do ŠISu. Učitel úlohy hodnotí v elektronické podobě a hodnocení uloží do ŠISu. Jsou-li zadané úlohy správně zpracovány, je dávka uznána. Jsou-li některé úlohy zpracovány nesprávně, student je povinen provést jejich opravu a uložit ji opět do ŠISu. Postup se opakuje do té doby, až učitel bude všechny úlohy považovat za správně zpracované. 

Další možností komunikace studentů s učiteli je postup, kdy student zpracuje individuálně zadané úlohy a přinese si je s sebou na příslušné soustředění. Na soustředění učitel vyloží správné řešení úloh a student má možnost porovnat svůj postup a výsledky svého řešení se správným řešením. Konečnou verzi dávek vypracuje až po konzultacích, posílá je učiteli způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.

Dávky slouží především studentům k vlastnímu sebehodnocení, tj. student má možnost ověřit si, do jaké míry zvládl požadovaný materiál. K vlastnímu hodnocení studenta slouží písemné zápočtové testy a ústní zkoušení, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy.  
Základní komunikace studentů se školou a školy se studenty probíhá prostřednictvím internetu a školního informačního systému.
Důležité informace a aktuální zprávy budou studentům hromadně zasílány prostřednictvím e-mailu.