Vlastní myšlenkou.
Vlastní cestou.
Linka pro uchazeče
800 555 808
Vysoká škola podnikání a práva
English

Soukromoprávní studia

Charakterisitika oboru:

Navazující magisterský studijní program Soukromoprávní studia svým obsahem navazuje na bakalářský studijní program Právní specializace v obou studijních oborech - Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Své zaměření rozšiřuje do oblasti soukromého práva, v této oblasti také významně prohlubuje znalosti svých absolventů.

Studium oboru Soukromoprávní studia je otevřené všem absolventům bakalářských programů shodného nebo příbuzného oboru.

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Začátek studia: Říjen 2017 - Prezenční + Kombinované studium

Forma studia: Prezenční - (Praha, Ostrava) Kombinovaná - (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu z předchozího bakalářského studia (absolventi VŠPP dokládají prostou kopii). Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na příslušné studijní oddělení - úřední hodiny: http://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

 

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Představení oboru

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Soukromoprávní studia, je připravit a specializovat absolventy pro následné působení v oblastech, které vyžadují významnou znalost soukromého práva, práva občanského a obchodního práva, zejména práva obchodních korporací a s nimi souvisejících disciplín, mezinárodního práva soukromého a těch součástí závazkového práva a daňového, které se vztahují k podnikatelské činnosti. Absolvent bude mít znalosti vybraných otázek civilního procesu, pojistně-právních vztahů, práva pracovního v praxi a schopnost orientace v souvisejících oblastech.

Obsah studia je dán studijním plánem.  Standardní doba studia navazujícího magisterského studia je 2 roky, student je povinen získat 120 kreditů. Standardní tempo studia je 60 kreditů za akademický rok. 

Co budete umět

Absolvent navazujícího magisterského studia studijního programu Soukromoprávní studia je po absolvování navazujícího magisterského studia vybaven potřebnými specializačními znalostmi a praktickými dovednostmi týkajícími se práva občanského, zejména práva závazkového a věcných práv včetně disciplín souvisejících a práva obchodního, tudíž právního postavení podnikatele, práva obchodních korporací a obchodních vztahů podnikatele a jejich specifik.

Absolvent je vybaven speciálními znalostmi ve vybraných předmětech práva pracovního, daňového práva v podnikatelské činnosti, specializační znalosti absolventa jsou také prohloubeny v navazujícím magisterském studiu ve vybraných okruzích civilního procesu, dle volby i mimosoudního řešení sporů, potřebných pro spolehlivý výkon zvoleného povolání specialisty ve vybrané oblasti práva. Absolvent má znalosti z oblasti mezinárodního práva soukromého a práva trestního.

S kvalifikační připraveností a mírou profesní adaptability je nedílně spjata schopnost absolventa podílet se samostatně na řešení právní problematiky. Jako specialista je schopen ve vybrané sféře Soukromého práva interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat konkrétní agendu související s právy majetkovými či otázkami korporací.  Absolvent se orientuje v právu závazkovém a právech věcných, je schopen zajišťovat smluvní agendu, řešit právní otázky korporací včetně záležitostí pro rozhodování statutárních orgánů.

Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Absolvent navazujícího magisterského studia bude schopen samostatné odborné činnosti, bude schopen analyzovat nejnovější trendy vývoje oboru.

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí.  Na bakalářském studiu Právní specializace,  studenti získali  všeobecné znalosti  především v  předmětech Základy vědy o politice,  České a československé právní dějiny,  Římské právo,  Úvod do podnikové ekonomiky, Právní projekce aktuálních společenských otázek, Základy ekonomie, Organizace justice, Administrativní a prezentační systémy a Úvod do informatiky pro právníky.  V navazujícím magisterském studiu,   které významně rozšiřuje zaměření na soukromé právo,  studenti  široké  všeobecné znalosti získají dále v předmětech Politika a právní myšlení, Základy právnických dovedností či Právní filosofie.  Tyto získané znalosti umožňují studentovi prohloubení všeobecných  právních či politických  znalostí.

Absolventi jsou připraveni pro výkon právníka – specialisty ve veřejném i soukromém sektoru.