Přijímací řízení

PŘIJETÍ KE STUDIU SE ŘÍDÍ PODLE § 48 A § 49 ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, usnesením č. 201 ze dne 12. března 2020, které upravuje pro oblast vysokého školství pro kalendářní rok 2020 zvláštní pravidla týkající se studia na vysokých školách, došlo ke změně pravidel v procesu přijímání ke studiu na vysoké školy. Co to pro vás znamená?

 „Nemůže-li uchazeč, který splnil ostatní podmínky přijetí ke studiu ve studijním programu předložit doklad prokazující splnění podmínky řádného ukončení studia v jakémkoliv studijním programu, lze jej přijmout ke studiu a zapsat do studia podmíněně.“ Pokud podmíněně zapsaný student nepředloží doklad o vzdělání, uvedený v § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021 (tj. do 15.10.2020 vč.), pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti a takový student se považuje za osobu, která nebyla ke studiu zapsána.

CESTA K NÁM JE OTEVŘENA – JEDNODUŠE, RYCHLE A PŘÍJEMNĚ

PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU OD LETNÍHO SEMESTRU

PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU OD ZIMNÍHO SEMESTRU (ZAČÁTEK STUDIA V ŘÍJNU 2020) PROBÍHÁ OD 1.12.2019 DO 30.9.2020

Poplatek za přijímací řízení: 400,-.

Forma přijímacího řízení pro uchazeče Bakalářského studia (Bc.): Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.

Podmínky přijetí k Bakalářskému studiu (Bc.)

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě: https://is.vspp.cz/prihlaska/
 • Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím přineste osobně na příslušné studijní oddělení – úřední hodiny:
  studijni-oddeleni nebo zašlete poštou:
 • Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Postup vyplňování přihlášky a proces přijetí ke studiu: ZDE

Forma přijímacího řízení pro uchazeče navazujícího Magisterského studia (Ing., Mgr.): Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.

Podmínky přijetí k navazujícímu Magisterskému studiu (Ing., Mgr.)

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě: https://is.vspp.cz/prihlaska/
 • Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím přineste osobně na příslušné studijní oddělení: studijni-oddeleni nebo zašlete poštou:Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město
  Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava
 • Přijímací řízení studijního programu Soukromoprávní studia je otevřené pouze absolventům shodných nebo příbuzných bakalářských studijních programů (např. Právní specializace apod. ).
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

 

Procesy a formuláře:

Termíny přijímacích pohovorů

Nostrifikace zahraničního maturitního vysvědčení

Uznávání předmětů z VOŠ a jiné VŠ

Formulář na uznání předmětu

další členové skupiny