Sociální stipendium + Stipendijní program PDDDNRV

1. Nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu1), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

2. Žádost o sociální stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního systému školy nejpozději do 31. 10. příslušného akademického roku, pokud byl do studia zapsán od zimního semestru. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do 31. 3. příslušného akademického roku, pokud byl do studia zapsán od letního semestru.

3. Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je doložení potvrzení od příslušného úřadu.

4. Stipendium ve výši stanovené v § 91 odst. 3 zákona se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období jen jednou.

další členové skupiny