Ubytovací stipendium

1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který:
a) je studentem v prezenční formě studia akreditovaného studijního programu, b) studuje v prvním studijním programu, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do druhého studijního programu stejného nebo obdobného obsahu; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
d) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia a nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města Prahy,
e) není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté) a mezinárodních smluv podle Příkazu ministryně č. 7/2005 k přiznávání stipendií č. j. 14375/2005-61 ze dne 9. května 2005, programu AKTION a CEEPUS.


2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému Sdružené informace matrik studentů a z informačního systému školy.


3. Žádost o ubytovací stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního systému školy nejpozději do 31. 10. příslušného akademického roku, pokud byl do studia zapsán od zimního semestru. Žádost o ubytovací stipendium student podává nejpozději do 31. 3. příslušného akademického roku, pokud byl do studia zapsán od letního semestru.


4. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, od prvního dne semestru, kdy student zahájil studium na škole.


5. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi za každý kalendářní měsíc, ve kterém splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia alespoň jeden den v tomto měsíci. Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

další členové skupiny