Podnikání a management

Charakteristika oboru:

Profesně orientovaný studijní program Podnikání a management vychází z dlouhodobé orientace VŠPP na oblast vysokoškolského vzdělání pro uplatnění v oblasti podnikání a managementu. Studijní program je koncipován tak, aby student získal nezbytné teoretické poznatky, které reflektují soudobý stav poznání a širší mezinárodní kontext v daných oblastech. Zároveň je kladen důraz na vytváření kompetencí, které umožňují tvůrčí využití nabytých znalostí při řešení praktických problémů a potřeb podniku či organizace. Studijní program je významně orientován na spolupráci s praxí, která se projevuje při tvorbě vlastního studijního programu i jeho uskutečňování. Studenti vykonávají stanovený rozsah praxe, připravují semestrální a kvalifikační práce, jejíž témata jsou formulována z praxe, účastní se na řešení odborných a výzkumných aktivit podniků. Ve studiu oboru Podnikání je možné pokračovat na navazujícím magisterském stupni.

PROČ Podnikání a management na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • Originální sestava předmětů s důrazem na podnikavost a kreativitu (Know-how v podnikání, Digitální i komunikační dovednosti, Kreativita v reklamě, Podnikavost, životní styl a etika v podnikání).
 • Vysoký employment rate studentů PS i KS, navíc na významných pozicích.
 • Důraz na praxi a profesní orientaci a proklientský přístup.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Praktické případové studie v rámci studia – řešení konkrétních zadání profesních partnerů na rozjezd projektů.
 • Důraz na inovační myšlení a kreativitu.
 • Dobře vyvážený poměr mezi hard a soft skills.
 • Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i   kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (pouze kombinované studium): Březen 2021

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit obtížná taktická rozhodnutí týkající se základních procesů podniku,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat a rozvíjet potenciál členů týmu,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • založit vlastní podnikatelský subjekt a samostatně ho řídit a vést,
 • vypracovat podnikatelský záměr a podnikatelský plán,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperaci, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • orientovat se v oblasti finančního řízení podniku, aplikovat základní metody finanční analýzy,
 • takticky řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a investovat volné finanční prostředky v podnikání,
 • orientovat se v daňové a účetní problematice a aplikovat tyto znalosti při řízení podniku,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • vysvětlit konkrétní aspekty jednotlivých personálních činností a zásady personální práce,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, včetně právní úpravy jednotlivých daní,
 • charakterizovat a využívat moderní nástroje marketingové komunikace a měřit jejich účinnost,
 • analyzovat trh s využitím metod a technik marketingového výzkumu,
 • komunikovat se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými osobami v obchodních a dodavatelských vztazích,
 • využívat cyklus řízené kreativity a vybrané metody kreativity při řešení problémů,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi,
 • identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data.

Relevantní charakteristické profese:

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • nižší a střední manažer nebo pracovník ekonomického zaměření ve veřejném sektoru,
 • nižší a střední manažer v oblasti managementu,
 • projektový manažer,
 • nižší a střední manažer v oblasti marketingu,
 • nižší a střední manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví,
 • produktový manažer (specialista),
 • manažer nákupu,
 • obchodní zástupce,
 • specialista finančního controllingu,
 • účetní metodik.

Bakalářské studium pro absolventy VOŠ

Absolventům vyšších odborných škol ekonomického zaměření, kteří mají zájem o zrychlenou formu absolvování bakalářského studia v kombinované formě nabízíme možnost získání Bc. titulu již za 1,5 roku. Podmínkou je zvládnutí všech studijních povinností ve zrychleném 1,5 ročním období.

V měsíční formě studia, studenti absolvují v rámci každého semestru s cca měsíčním odstupem 4 konzultační víkendy (pátek až neděle). Časová dotace k jednotlivým předmětům respektuje předpokládanou shodu se studijními obory absolvované VOŠ. Tato forma je velmi vhodná pro pracující studenty, jimž umožňuje intenzivní, účinnou a profesně zaměřenou výuku, kterou je možné sladit s pracovními a jinými povinnostmi. Druhou možností je týdenní forma studia, ve které studenti absolvují výukové povinnosti vždy 1 x týdně. Rovněž i tato forma studia dává studentům možnost sladit studium s ostatními povinnostmi.

 

 
další členové skupiny