Podnikání a management

Charakteristika oboru:

Profesně orientovaný studijní program Podnikání a management vychází z dlouhodobé orientace VŠPP na oblast vysokoškolského vzdělání pro uplatnění v oblasti podnikání a managementu firem. Studijní program je koncipován tak, aby student získal nezbytné teoretické poznatky, které reflektují soudobý stav poznání a širší mezinárodní kontext v daných oblastech. Na rozdíl od bakalářského studia, kde absolventi jsou připravovány ke zvládnutí spíše taktických úkolů na úrovní nižšího a středního managementu, navazující magisterský studijní program připravuje absolventa i ke strategickému řízení společnosti, a za tímto účelem formuje u absolventa silný teoretický a praktický základ, a praktické schopnosti pro komplexní strategické a taktické řízení společnosti. Oproti bakalářskému studiu je důraz kladen na vytvoření solidního teoretického zázemí, které vychází nejen z domácích zdrojů, ale ve významné míře ze zahraničních (i cizojazyčných) pramenů.

PROČ Podnikání a management na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • Originální sestava předmětů s důrazem na podnikavost a kreativitu (Know-how v podnikání, Digitální i komunikační dovednosti, Kreativita v reklamě, Podnikavost, životní styl a etika v podnikání).
 • Vysoký employment rate studentů PS i KS, navíc na významných pozicích.
 • Důraz na praxi a profesní orientaci a proklientský přístup.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Praktické případové studie v rámci studia – řešení konkrétních zadání profesních partnerů na rozjezd projektů.
 • Důraz na inovační myšlení a kreativitu.
 • Dobře vyvážený poměr mezi hard a soft skills.
 • Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i   kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční (Praha, Ostrava) + Kombinovaná (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí

 • Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.
 • Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

 

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Co budete umět

Cílem studijního programu je vychovávat odborně zdatné, prakticky vybavené odborníky, připravené k působení v pozicích samostatných podnikatelů, manažerů všech stupňů managementu, včetně nejvyššího korporátního managementu, a odborných specialistů na jednotlivých úsecích podniků soukromého a veřejného sektoru, schopných zvládat strategické úkoly minimálně v oblastech:

 • založení a řízení podnikatelských subjektu všech vlastnicko-právních forem,
 • středního a vyššího managementu podniku, včetně úrovně strategického managementu,
 • strategického a operativního marketingu,
 • strategického ekonomického a finančního řízení,
 • případně v dalších oblastech definovaných v rámci volitelných předmětů.

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit obtížná strategická rozhodnutí týkající se klíčových procesů podniku,
 • samostatně rozhodovat v oblasti strategického managementu a marketingu, financí, investic, inovací a strategií v kontextu širší společenské odpovědnosti,
 • efektivně komunikovat v národním i mezinárodním prostředí ve vazbě na regionální specifika podnikání a jednotlivé segmenty podnikání,
 • pozitivně ovlivňovat týmy a jednotlivce konkrétními taktikami a přístupy i osobním příkladem,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji a rozvoji členů týmů.

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • kriticky porovnat standardní pokročilé ekonomické modely, klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a aplikovat je v praxi,
 • vysvětlit nástroje strategické analýzy podniku a předpoklady tvorby strategie podniku včetně jejího úspěšného uplatnění,
 • tvořit a implementovat strategii podniku,
 • identifikovat a rozvíjet konkurenční potenciál podniku,
 • využívat moderní nástroje financování podniku, řízení podnikových a finančních rizik a koncipovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení,
 • strategický samostatně řídit a optimalizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat finanční prostředky v podnikání,
 • vysvětlit a implementovat postupy a metody manažerského výkaznictví v podniku,
 • popsat a aplikovat legislativní rámec v oblasti pracovního, obchodního a závazkového práva,
 • vyhotovit základní právní dokumenty v pracovněprávních vztazích,
 • řídit obchodně-závazkové a pracovněprávní vztahy v podniku,
 • analyzovat konkurenční prostředí,
 • rozvíjet inovační aktivity podniku včetně sestavení a implementace inovačního projektu,
 • rozhodovat o vhodných formách vstupu na zahraniční trhy,
 • optimalizovat komunikační nástroje na základě komunikačního auditu podniku,
 • používat jednotlivé strategie péče o zákazníka a jednotlivé způsoby vytváření vztahu se zákazníky s využitím komunikačních technologií, zejména CRM,
 • řídit zásobovací a výrobní procesy s rutinním využíváním moderních logistických metod a technik řízení,
 • využívat informační nástroje a aplikovat je při taktickém a strategickém řízení podniku,
 • aplikovat metody datové analytiky v praxi.

Relevantní charakteristické profese:

 • podnikatel a manažer středního a vrcholového managementu,
 • střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník v podnikatelském sektoru,
 • střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník ve veřejném sektoru,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti marketingu a obchodu,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví, controllingu,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti řízení rizik,
 • manažer v oblasti mezinárodního podnikání,
 • projektový manažer inovací.
další členové skupiny