Studijní moduly a workshopy

Povinné moduly a workshopy

 

Úvodní workshop          

Představení koncepce studia. Seznámení se studijním mentorem a koordinátory studia, kteří posluchačům sdělí doporučení pro efektivní studium a kontinuální práci na písemných projektech.

 

1. MARKETING (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Jaroslav Holý, MBA

ředitel odboru marketingu a komunikace agentury CzechInvest

Řízení marketingových procesů včetně volby vhodné marketingové strategie pro různé typy organizací. Budování značky. Aplikace strategického i taktického marketingu napříč firmou se zaměřením na praktické využití a příklady. Řízení interního marketingu jako nástroje pro dosažení lepších výkonů firmy.

 

2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ I. (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

působí v privátní sféře a současně i v akademickém prosředí, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno.

Cílem modulu je (a) zorientovat se v účetních výkazech obchodních partnerů a provést základní analýzu jejich ekonomické situace; (b) vyhodnotit efektivitu zvažovaného investičního projektu s případnou volbou jeho profinancování; (c) rozdělit náklady na fixní a variabilní a určit bod zvratu.

 

3. MANAŽERSKÉ ICT (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Praktické dovednosti potřebné pro získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení ekonomických dat s akcentem na podnikovou praxi. Důraz je kladen zejména na tvorbu analýz, reportů, vizualizací a výstupů pro podporu rozhodování, ale i na kritické zhodnocení relevantnosti získaných dat.

 

4. MODERNÍ TRENDY V DATOVÉ ANALYTICE (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Bc. Jan Chalas

spoluvlastník společnosti DataFriends 

Vyhodnocená data jsou základním předpokladem pro správné rozhodování a získání konkurenceschopnosti. Využít data chytře, znamená získat znalosti, jak správně postupovat při přípravě dat, při jejich uložení, automatickém vytěžování až po vytváření dynamických reportů či aplikaci strojového učení. Naučte se aplikovat moderní postupy datové analýzy, které znamenají pro firmy i široké vědní obory velký posun k efektivnějšímu data-driven rozhodovaní.

 

5. STRATEGICKÝ MANAGEMENT (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: MgA. Miroslav Matyáš

Proč je strategie pro řízení obchodu a podniků důležitá? Na jakých základech stojí? Jak se řídí a jak se vyhodnocuje? Jaké nástroje mám k dispozici? Jak zajistím motivaci a spolupráci potřebných týmů, kolegů, nadřízených, akcionářů?
Předmět a lektor poskytnou praktický pohled na téma řízení a pochopení strategie, jejích základů a způsobů řízení. Cílem je umožnit studentům aktivní osobní zkušenost, vyzkoušení a formulaci návodů, jak pracovat s klíčovými aspekty budování a řízení strategie a čeho se v tom ohledu vyvarovat.

 

6. PRÁVNÍ MINIMUM PRO PODNIKATELE (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.

vedoucí ústavně-právního oddělení Ministerstva spravedlnosti

Přehled právních odvětví a klíčových právních předpisů pro podnikatelskou praxi. Vzory právních dokumentů. Typy soudních řízení včetně alternativního řešení sporů. Role úřadů a správní řízení. Živnostenské právo – podnikatel, obchodní korporace, obchodní firma. Obchodně závazkové vztahy.

 

7. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Principy projektového a procesního managementu. Efektivní práce s vybranými nástroji pro podporu rozhodování, projektového řízení a hodnocení projektů. Demonstrace plánování a tvorby projektů, jejich realizace, kontroly výstupů, týmové spolupráce a zvyšování efektivity procesů na praktických příkladech.

 

Volitelné moduly (nepovinné)

1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ II. (4 VÝUKOVÉ HODINY)

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

působí v privátní sféře a současně i v akademickém prosředí, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno.

Prakticky zaměřený modul věnovaný zpracování finanční analýzy vybraného subjektu v Excelu (horizontální a vertikální analýza výkazů, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely, EVA, pyramidový rozklad ROE). Výstupem modulu je tak šablona pro analýzu obchodních partnerů.

 

2. ŘÍZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (4 VÝUKOVE HODINY)

garant: Ing. Jaroslav Šafránek

předseda představenstva GRALL a.s. 1995-2006

Průřezový modul navazující na znalosti získané v modulech předcházejících. Klíčové faktory úspěchu při řízení malých a středních podniků. Vymezení předmětu podnikání, systémy řízení společností, podnikové procesy a vztahy se zákazníky. Práce s lidskými zdroji se zaměřením na výběr, výchovu a vzdělávání zaměstnanců.

 

další členové skupiny