Konference a semináře

Naši vyučující jsou ve svých oborech skuteční borci. Mnozí z nich se proto pravidelně a taky aktivně účastní různých domácích i zahraničních konferencí a seminářů. To jsme pak na ně pyšní. Ale celá škola má mnohem větší radost, když právě takové akce pořádáme, organizujeme a hostíme my sami. 

Nedílnou součástí našich vědeckých a výzkumných aktivit je pořádání mezinárodních odborných konferencí. Této aktivitě se věnujeme poslední 3 roky, podařilo nám již zrealizovat několik zajímavých akcí národního a mezinárodního významu.

Na tomto místě uvádíme přehled nejvýznamnějších odborných konferencí, které jsme v posledních letech pořádali:

EKONOMICKÉ KONFERENCE

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY

(Toruń, Polsko, 22-23 June 2017) http://contemporary-issues.pl/index.php/en/

Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems (EMFSA 2016)

(June, 22-26, 2016, Dubrovnik, Chorvatsko), http://www.csr-pub.eu/?en_emfsa-2016,33

Konkurenceschopnost ekonomiky – faktory a problémy jejího zvyšování

(5. ročník mezinárodní ekonomické konference pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

 • Datum konání: 21. listopadu 2014 od 9 hodin. Místo konání: budova VŠMIEP – VŠPP, Praha

Investice jako zdroj ekonomického růstu v současných podmínkách

(4. ročník mezinárodní ekonomické konference pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

 • Datum konání: 29. listopadu 2013 od 9 hodin. Místo konání: Praha. Výstupy: Po ukončení konference vydán recenzovaný sborník s ISBN.

Změny v ekonomickém rozhodování subjektů v podmínkách makroekonomických zlomů 

(pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

 • Datum konání: 6. září 2012. Místo konání: Praha. Výstupy: Po ukončení konference vydán recenzovaný sborník s ISBN.

Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života 

(pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

 • Datum konání: 15. září 2011. Místo konání: Praha. Výstupy: Po ukončení konference vydán recenzovaný sborník s ISBN a Závěrečná zpráva.

PRÁVNÍ KONFERENCE

Dvojí právo (nový dualismus práva)

 • Datum konání: 13. listopadu 2014. Místo konání: Praha

 

Přiměřenost právní regulace

(pod záštitou Mgr. Marie Benešové, ministryně spravedlnosti České republiky). Má-li být právo účinným pozitivním nástrojem, musí respektovat princip přiměřenosti právní regulace. Lze se samozřejmě lišit v názorech na to, co přiměřená právní úprava, přiměřená interpretace a přiměřená aplikace práva ještě je, a co již není. Hranice nikdy nebude definitivně a exaktně stanovitelná. Navíc jde o princip dynamický a pohledy na jeho obsah podléhají změnám v závislosti na vývoji společenských vztahů, na úrovni vědy, politiky, kultury i hospodářství. To však neznamená, že neexistují přirozené a tisíciletími prověřené zásady, které umožňují přiměřenost právní regulace celkem spolehlivě určit…

 • Datum konání: 7. listopadu 2013. Místo konání: Praha

 

Vymahatelnost práva v České republice

(pod záštitou JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., ministra spravedlnosti České republiky). Vymahatelnost práva je jedním z klíčových faktorů objektivně determinujících kvalitu právního řádu. České právo se vyznačuje relativně i absolutně velmi nízkou vymahatelností, což je dáno řadou kumulujících se prvků a tendencí. Cílem konference bylo formulovat kontury základních nedostatků a nabídnout možnosti jejich překonávání.

 • Datum konání: 7. listopadu 2012. Místo konání: Praha

Kriminalizace jako fenomén dnešní společnosti

Všeobecná tendence ke kriminalizaci je příznačným jevem soudobé společnosti. Zneužívání či nadužívání trestních institutů a kriminalizujících nástrojů se stalo běžnou praxí tuzemské politiky, proniká do světa médií, stává se každodenní součástí veřejného života. Cílem konference bylo poukázat na tyto jevy a naznačit cesty k jejich eliminaci.

 • Datum konání: 4. října 2011. Místo konání: Praha

IT KONFERENCE

Objekty 2012

Konference slouží jako odborná platforma pro výměnu zkušeností a poznatků z oblasti objektově orientovaných technologií (OOT). Jejím cílem je prezentace informací o nejnovějších trendech v problematice OOT a také zprostředkování výměny zkušeností mezi odborníky z praxe a akademického prostředí.

 • Datum konání: 27. listopad 2012
 • Místo konání: budova VŠMIEP – VŠPP, Praha

DALŠÍ KONFERENCE

Konference Zkušenosti s virtuálními měnami – Bitcoin měna budoucnosti?

 • Datum konání: 26. března 2014. Místo konání: budova VŠMIEP – VŠPP, Praha

ODBORNÉ SEMINÁŘE

Příslib a hrozby civilních rekodifikací

Diskusní kulatý stůl byl věnovaný změnám, které přináší do českého právního řádu rozsáhlá rekodifikace soukromého práva. Akce proběhla na půdě VŠMIEP- VŠPP v rámci Pražského právnického podzimu. Diskusní kulatý stůl uspořádala VŠMIEP – VŠPP ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team a se svými příspěvky na změny českého právního řádu zde vystoupila řada odborníků. Za katedru práva VŠMIEP – VŠPP vystoupili například prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš, doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., Mgr. Petr Ptáček, JUDr. Hana Neštická a další.

Kulturnost, vědomí souvislostí  aneb duchovní kultura

Přednáška na netradiční téma v podání prezidentského kandidáta Prof. JUDr. Vladimíra Franze.

Finance, investování a finanční poradenství

přednášející: Mgr. Jiří Pihera

Aktuální ekonomické problémy

přednášející: PhDr. Tomáš Sedláček

Informační rizika z pohledu vedoucího pracovníka, jejich analýza a řešení

přednášející: Ing. Jiří Bartoš

další členové skupiny