prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Absolvent VUT Brno, strojní fakulty, směr ekonomika a řízení strojírenství
a elektrotechniky, docent v oborech Ekonomika průmyslu a Podnikatelství a management, profesor v oboru Finance, působil dříve na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava
na FaME UTB ve Zlíně a na EF Univerzity Mateja Belu v Banské Bystrici.

Za sebou má rovněž osmnáctiletou praxi v elektrotechnickém průmyslu (vedoucí odboru financování koncernu TESLA Elektronické Součástky) sedm let byl ekonomickým ředitelem soukromé společnosti, dva roky stál v čele investičního fondu. Svým profesním zaměřením
se specializuje na podnikovou ekonomiku, finanční trhy a na finance obecně.
Je autorem a spoluautorem 20-ti publikací, z toho pěti monografií a pěti skript, publikoval
v recenzovaných časopisech, vystoupil na  přednáškách v šesti zemích.
Vedl  řadu disertačních prací, habilitačních řízení a tři profesorské inaugurace. Je členem redakčních a vědeckých rad tří časopisů, členem vědeckých a oborových rad na několika VŠ v tuzemsku i v zahraničí.

Za své přednosti považuje praktické zkušenosti, schopnost maximálního nasazení, odhad reálnosti zavedení teoretických závěrů do praxe. K osobním zálibám patří
příroda a sport. Vzhledem k tomu, že se krátce po roce 1989 zúčastnil řady soukromých projektů má k podnikání velmi blízko a je schopen predikovat rizika, které s podnikáním v oblasti financování souvisí.

V současné době se zabývá rovněž ekonomickým poradenstvím.


Pozice/funkce Profesor