Rektor

Rektor řídí školu, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Při zabezpečení činnosti a rozvoje školy rektor zejména:

 

  • Řídí činnost prorektorů a kontroluje jejich činnost
  • Jmenuje předsedy a členy zkušebních komisí, např. pro státní závěrečné zkoušky
  • Rozhoduje v administrativně právních věcech studentů v souladu se zákonem a vnitřními předpisy.

 

Rektor je jmenován představenstvem. Jeho funkční období je tříleté. Funkci rektora lze zastávat i opakovaně.

 

Náš současný rektor:

DOC. ING. ALEKSANDR KLJUČNIKOV, PH.D.

Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde získal magisterský diplom (Ing.) s vyznamenáním ve studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Finance. V rámci grantu americké vlády FSA/ACCELS absolvoval jednoleté studium oboru Business Administration na University of Wisconsin v USA. Doktorské studium (Ph.D.) ve studijním programu Ekonomika a management absolvoval na Fakultě Managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde následně habilitoval v oboru Ekonomika a management podniku.

Má rozsáhle podnikatelské a manažerské zkušenosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vzdělávaní cizinců, podnikání na území CIS. Působil na pozicích finančního a marketingového ředitele, vedoucího sekce vzdělávání, kvestora a člena Správní rady vysoké školy. Odborně se věnuje problematice podnikání, finančního řízení malých a středních firem, finančního a úvěrového rizika, financování zahraničního obchodu, marketingu v oblasti vzdělávání. Je autorem více než 80 vědeckých článků.

Je členem vědeckých rad Fakulty Managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Obchodně podnikatelská fakulty v Karviné Slezské univerzity, Panevropské vysoké školy v Bratislavě, Fakulty ekonomie a podnikání Panevropské vysoké školy v Bratislavě, vydavatelství Georg Žilina, šéfredaktorem časopisu Journal of Tourism and Services (Web of Science), členem ediční rady Panevropské vysoké školy v Bratislavě, členem redakčních rad recenzovaných vědeckých časopisů International Journal of Entrepreneurial Knowledge (ČR), Journal of Competitiveness (ČR), Economics & Sociology (Polsko), Creative and Knowledge Society (Slovensko).

další členové skupiny