Akreditace MŠMT

Udělení Státního souhlasu působit jako soukromá VŠ a udělení akreditací:

Státní souhlas + udělení akreditací

Studijní program Typ programu Obor Forma Platnost
Ekonomika a management Bakalářský Aplikovaná informatika P, K 30. 6. 2020
Ekonomika a management Bakalářský Manažerská ekonomika P, K 31. 10. 2020
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání P, K 31. 8. 2019
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání a management v obchodě a službách P,K 31. 8. 2019
Právní specializace Bakalářský Právo v podnikání P, K 31. 5. 2022
Právní specializace Bakalářský Právo ve veřejné správě P, K 31. 5. 2022
Ekonomika a management Navazující magisterský  Podnikání P, K 31. 7. 2020
Soukromoprávní studia Navazující magisterský Soukromoprávní studia P, K 31. 8. 2019

P – prezenční; K – kombinovaná

Na základě přechodných ustanovení novely zákona o vysokých školách platí automatické prodloužení (Čl. II, Přechodná ustanovení, odst. 4) aktuálně platných akreditací studijních programů / oborů: Bc.: Podnikání, Podnikání a management v obchodě a službách; Mgr. Soukromoprávní studia:

„Akreditované studijní programy, které uskutečňují vysoké školy podle dosavadních právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory.“

Aplikovaná informatika – Bc.
– rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace do 30. 6. 2020

Manažerská ekonomika – Bc.
– rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace do 31. 10. 2020

Právo v podnikání; Právo ve veřejné správě – Bc.
– rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace do 31. 5. 2022

Soukromoprávní studia – Mgr.
– rozhodnutí o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia do 31. 7. 2019

Rozhodnutí o prodloužení platností akreditací a o rozšíření akreditace (AI, ME, PvP, PvVS, SS)

Podnikání a management v obchodě a službách – Bc.
– rozhodnutí o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia do 31. 5. 2019

Rozhodnutí o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia oboru PMOS Bc.

Podnikání – NMS
– rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace do 31. 7. 2020

Rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace oboru Podnikání NMS

Soukromoprávní studia – NMS
– rozhodnutí o udělení akreditace do 31. 7. 2019

Rozhodnutí o udělení akreditace Soukromoprávní studia NMS