Finanční řízení

Charakteristika studijního programu:

Cílem studijního programu je připravit profesně vybavené odborníky v oblasti financí, kteří jsou schopni orientovat se ve vzájemných souvislostech v oblasti finančního řízení, finančních trhů, pojišťovnictví a bankovnictví.

Studijní program je koncipován v souladu s aktuálními potřebami podnikatelské sféry a trendy v oblasti finančního řízení podnikatelských subjektů a finančních institucí.

Studium je zaměřeno na rozvoj kompetencí pro taktické rozhodování a řízení zejména v oblastech:

 • finančního řízení ekonomických subjektů,
 • řízení finančních rizik,
 • řízení finančních institucí,
 • analýzy pojistného trhu,
 • ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy,
 • emise cenných papírů.

               Ekonomický, zejména pak finanční, základ je doplněn o manažerský pohled, nezbytnou problematiku kvantitativních metod, právní a společenskovědní disciplíny a další profilující předměty.

Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat nejen technickou, odbornou, zejména finanční zdatnost, ale také podnikavost a kreativitu. Při uskutečňování programu jsou ve značné míře využívány participativní metody výuky (případové studie, odborníci z praxe ve výuce apod.).

Profesní orientace studijního programu je podpořena řízenou praxí v závěru studia, řešením konkrétního zadání profesních partnerů (předmět Praktická případová studie) a celkovou konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů.

PROČ Finanční řízení na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Nezastupitelná role finančního řízení v procesu podnikání v podobě správy prostředků, jejich zhodnocování i pojištění.
 • V souvislosti s výše uvedeným jsou koncipovány odpovídající předměty, umožňující každodenní řízení financí, ale také strategické rozhodování a volbu optimálních řešení.
 • Kvalitní finančník je pro firmu velmi důležitý (a také ceněný), stejně jako individuální živnostník je při respektování zásad finančního řízení „méně zranitelný“.
 • Vybraní studenti mají možnost studia na zahraničních VŠ v rámci vyhlašovaných programů Erasmus+.
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Našimi hodnotami jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy.
 • Naučíme tě vnímat důležitost finančního řízení ve firmách a institucích. Budeš mít přehled v prakticky zaměřených oblastech jakými jsou např. Náklady a kalkulace, Řízení rizik, Finanční analýza a plánování podniku….
 • Seznámíš se s informačními technologiemi v oblasti finančního řízení.
 • Profesně zaměřený způsob výuky orientovaný na praxi a garantovaný skutečnými praktiky.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny) 

 

PROFIL ABSOLVENTA

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Finanční řízení bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovanětaktická rozhodnutí týkající se finanční oblasti ve vazbě na základní procesy ekonomických subjektů,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat, třídit a využívat ekonomická data v souvislostech fungování ekonomických subjektů,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzy ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod a vyhodnocovat jejich závěry,

 

 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy v podnikání a společnosti,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Finanční řízení bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • plně se orientovat v oblasti finančního řízení podnikatelského subjektu a tak řídit malou a střední firmu ve finanční oblasti,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, finančních institucí, pojistného trhu, emise cenných papírů,
 • operativně a taktický řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat volné finanční prostředky v podnikání,

 

 • využívat znalosti a praktické dovednosti z oblasti pojišťovnictví
 • aktivně využívat nástroje ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy a procesy v nich probíhajícími,
 • analyzovat finanční rizika podnikatelských subjektů,
 • orientace v problematice finančního řízení územních samosprávných celků

 

 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperaci, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení podnikatelského subjektu, včetně jeho daňových povinností.

Relevantní charakteristické profese:

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • střední a vyšší manažer v oblasti finančního a manažerského řízení,
 • finanční specialista, finanční poradce,
 • střední a vyšší manažer nebo pracovník ekonomického a finančního zaměření ve veřejném sektoru,
 • bankovní a hypoteční poradce,
 • kvestor, finanční ředitel,
 • risk manager.

 

další členové skupiny