Marketingové komunikace

Charakteristika studijního programu:

Profesně zaměřený bakalářský studijní program Marketingové komunikace vyplňuje (doplňuje) znalostní segment z oblasti vzdělávání mediální a komunikační studia. 

Studijní program vychází z nových potřeb praxe požadující co nejefektivnější komunikaci se svými zákazníky, klienty, partnery a jinými stakeholdry, zejména při využití online médií a to prakticky ve všech oblastech současné společenské reality.

Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má tato komunikace na zákazníky, klienty, voliče a to velmi často i z pohledu dalšího rozvoje společnosti do značné míry vliv negativní. Proto je koncepce předkládaného studijním programu zaměřena nejen na osvojení žádoucích teoretických znalostí a profesních kompetencí, ale i na etickou stránku marketingových komunikací s jejich vlivem, v dnešní době turbulentních změn, nejen do oblasti marketingu a marketingových komunikacích, ale i na změny celospolečenské

Studijní program je koncipován tak, aby bylo možné pokračovat i na navazujícím magisterském stupni této oblasti vzdělávání. Studijní program je tvořen teoretickými a odbornými předměty profilujícími profesně absolventa.

Na část předmětů nezbytného teoretického základu tak navazují odborné, profilující předměty orientované na marketingovou komunikaci s důrazem na digitální média. Následně, prostřednictvím povinně volitelných předmětů mohou studenti získávat nové odborné poznatky v oblasti své profilace a zájmu.

Studenti v průběhu studia nezískají pouze rozsáhlé teoretické znalosti, ale i zkušenosti a kompetence dané úzkým propojením komunikační teorie a praxe, kterou navrhovaný studijní program nabízí.

Praktická orientace studijního programu je tvořena jednak výukou špičkových odborníků z praxe v řadě profilujících předmětů, jednak řízenou praxí v závěru studia a prostřednictvím dalších praktických předmětů (Praxe v komunikační agentuře, Školní komunikační agentura) a zejména konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů, které plán tvoří a který se váže na aktuální praxi českých i zahraničních firem v oblasti marketingu a marketingových komunikací.

 

PROČ Marketingové komunikace na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Profesně zaměřené studium spojené s praxí a vycházející s potřeb praxe
 • V rámci výuky si studenti ve vybraných předmětech vyzkouší práci na reálných zadáních. V rámci těchto zadání již naši studenti získali ocenění v podobě druhého místa v soutěži Kofola – KREATON na vytvoření neotřelého reklamního konceptu s fotografií, sloganem a s 10 vteřinovým videem.
 • Naučíte se efektivní komunikaci se zákazníky, klienty, partnery a to jak s využitím tradičních, tak i on-line nástrojů komunikace ve všech oblastech současné společenské reality.
 • Seznámíte se s týmem zkušených akademiků s prakticky zaměřenými odborníky.
 • Prostřednictvím programu Erasmus + si můžete své studium zpestřit pobyty na zahraničních partnerských univerzitách a/nebo ve významných podnicích a obohatit se tak o potřebné zahraniční zkušenosti.
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Nebudeme Vás zatěžovat matematikou a ekonomií, ale jen předměty, charakteristickými pro komunikační a mediální studia, jako např. Psychologie a sociologie, Teorie reklamy, Mediální a autorské právo, Podnikavost a kreativita v reklamě, Web marketing, Marketing sociálních médií, Public Relations a řada jiných prakticky zaměřených předmětů.
 • Pro práci na projektech můžete využít Studentskou komunikační agenturu s multimediálním pracovištěm.
 • Našimi hodnotami jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy.
 • Škola se snaží o maximální možné přizpůsobení výuky možnostem pracovně vytížených zájemců o kombinované studium, proto výuka probíhá v blocích přibližně jednou měsíčně o víkendech (v Praze v pátky a soboty, v Brně a v Ostravě od pátečního odpoledne do neděle).

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium):  Únor 2022

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční – (Ostrava, Praha), Kombinovaná – (Ostrava, Praha)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Ostrava, Praha

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny:  studijni-oddeleni  nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 500,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Profil absolventa

Profil absolventa studijního programu Marketingové komunikace vychází z potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokázal své vědomosti a znalosti ve všech oblastech svého odborného zaměření s důrazem na dodržování nejen platných zákonů, ale i etického chování.

Absolvent studijního programu Marketingové komunikace si osvojí následující všeobecné kompetence:

 • schopnost všestranné a účinné komunikace v českém jazyce, jeho kultivované užívání jak ve formě ústní, tak i ve formě písemné;
 • komunikativní schopnosti v oblasti obecné i odborné v jazyce anglickém a jeho využití při samostatném jednání;
 • schopnost samostatného tvořivého myšlení a analytický a systémový přístup při řešení problémů a volby optimálnějších a kvalitních alternativ, zejména v oblasti marketingových komunikací;
 • schopnost týmové práce, spolupráce a respektování práce a úspěchů vlastních a druhých lidí jakož i získání předpokladů pro postupné získávání vlastností nutných pro vedení menších týmů lidí včetně jejich motivace;

 

 • vytváření hierarchie životních hodnot, schopnost projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost s uvědoměním si nutnosti podřízení vlastních zájmů základním principům demokratické společnosti;
 • schopnost soužití s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, rozdílným kulturám a duchovním hodnotám;
 • dodržování a prosazování etických principů a chování, a to nejen v oblasti marketingové komunikace.

V oblasti odborné a speciální získá:

 • znalosti médií, jejich vývoje, výzkumu, tvorby jakož i s hlavními kategoriemi mediálních produktů;
 • základy teorie marketingových komunikací s důrazem na potřeby praxe;
 • profesní kompetence v oblasti reklamy, PR, prodeje a dalších forem marketingových komunikací výrobků a služeb, jejich distribuce a umístění na trhu, propagace institucí a organizací neziskového sektoru a to při efektivním využití jak tradičních, tak zejména i nových, digitálních médií;
 • znalosti mediálního a autorského práva nutné pro výkon práce v oblasti komplexu marketingových komunikací;

 

 • dle vlastního zájmu a profilace si může student osvojit znalosti zahájení vlastního podnikání, komunikace v prostředí B2B či politické komunikace, stejně jako prostřednictvím dalších volitelných předmětů se specifikami komunikace v oblasti cestovního ruchu, sportu a kultury;
 • znalosti spojené s fungováním podniku a podnikáním, zejména v souvislosti se studovaným oborem a to především v oblastech zahájení podnikání, právních forem, způsobu hospodaření, daňových povinností, plánování aktivit, jejich řízení, znalost právních norem spojených s podnikáním atd.;
 • schopnosti plně participovat na plánování, organizování, řízení a vyhodnocování projektů z oblasti marketingových komerčních i nekomerčních komunikací;
 • schopnosti osobního vyjednávání nejen s domácími ale i zahraničními partnery a zákazníky;

 

 • znalosti snižování nákladů na komunikaci organizace s veřejností či jinými organizacemi s důrazem na efektivní a účinné využívání digitálních médií;
 • schopnosti využít ve prospěch organizace své vědomosti a dovednosti v získávání a využívání sociálně-ekonomických informací, jednak plynoucích jak z trhu a sociálního prostředí, tak i vnitřního prostředí organizace;
 • schopnost obsahové analýzy komerčních a nekomerčních komunikátů včetně vyhodnocení a zpracování závěrů pro plánování a rozhodování v oblasti mediální a komunikační praxe;
 • základní znalost oblasti aktivit, spojených s motivací a řídícími činnostmi a vedením pracovníků, komerčních i nekomerčních organizací;

 

 • kompetence využívat vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia pro aktivní využívání online i offline médií v procesu plánování a řízení praktických aktivit marketingové komunikace v podniku či neziskové organizaci.

Odborná profilace rovněž umožní absolventům uplatnění nejen v komerčních subjektech, ale i v orgánech neziskových organizací, občanských sdružení, ve státní správě a samosprávě na pracovních pozicích, souvisejících s problematikou komunikace jak vnější, tak i vnitřní.

V předkládaném studijním programu je také kladen značný důraz na využívání nových technologií v komunikaci.

Relevantní charakteristické profese:

 • malý a/nebo střední podnikatel v oblasti marketingových komunikací,
 • pracovník v komerčních subjektech řídící obchodní či marketingové aktivity firmy,
 • marketér ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • obchodní zástupce ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • pracovník samosprávného úřadu (kraj, město/obec) odpovědný za komunikaci úřadu,
 • manažer/pracovník neziskových organizací odpovědný za komunikaci instituce,
 • pracovník školy či jiné vzdělávací instituce odpovědný za komunikaci školy s veřejností,
 • člen/pracovník politické strany/hnutí odpovědný za komunikaci s veřejností,
 • pracovník organizace odpovědný za správu webových stránek, přípravu propagačních materiálů firmy, odpovědný za vnitřní komunikaci a teambuilding organizace, přípravu komunikace firmy v B2B prostředí (výstavy, veletrhy) atd.

 

 

další členové skupiny