Obchodní a marketingový management

Charakteristika studijního programu:

Cílem profesně zaměřeného studijního programu je vychovávat odborně zdatné, prakticky vybavené odborníky, připravené k působení v pozicích obchodních a marketingových manažerů zejména středního a nižšího managementu a odborných specialistů na relevantních úsecích podniků, schopných zvládat taktické úkoly minimálně v oblastech:

 • obchodního středního a nižšího managementu velkých podniků a vyššího a středního managementu ve středních a malých podnicích,
 • marketingového středního a nižšího managementu velkých podniků a vyššího a středního managementu ve středních a malých podnicích působících v B2B sektoru a/nebo v sektoru služeb,
 • výkonných obchodních profesí na vstupu (nákup) a výstupu (prodej) firem.

Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat podnikavost, kreativitu, analytické myšlení se schopností přijímat koncepční závěry v obchodních a marketingových aktivitách a posilovat obchodní výkonnost zejména středních a malých podniků.

 

PROČ Obchodní a marketingový management na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Profesně zaměřené studium spojené s praxí a vycházející z potřeb praxe.
 • V rámci výuky si ve vybraných předmětech vyzkoušíte práci na reálných zadáních, vycházejících z potřeb a požadavků podniků a organizací.
 • Odbornost v průběhu studia si prohloubíte výběrem jedné ze tří jedinečných a trhem práce požadovaných specializací: “Obchodní manažer”, “Marketingový manažer pro B2B trhy” a “Marketingový manažer pro služby”.
 • Seznámíte se s týmem zkušených akademiků i s prakticky zaměřenými odborníky.
 • Prostřednictvím programu Erasmus + si můžete své studium zpestřit pobyty na zahraničních partnerských univerzitách a/nebo ve významných podnicích a obohatit se tak o potřebné zahraniční zkušenosti.
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Naučíme vás MARKETINGOVĚ a OBCHODNĚ uvažovat v prakticky zaměřených předmětech jako např. Marketing management, Marketingové komunikace, Obchod a obchodní dovednosti atd.
 • Protože: “…Podnik má dvě – a pouze dvě základní funkce: marketing a inovace. Marketing a inovace přinášejí výsledky, všechno ostatní jsou náklady. Marketing je rozlišovací a jedinečná funkce podnikání“ (Peter F. Drucker), stanete se nepostradatelnými odborníky marketingových a/nebo obchodních útvarů podniků.
 • Pro práci na projektech můžete využít Studentskou komunikační agenturu s multimediálním pracovištěm.
 • Našimi hodnotami jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy.

 

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 500,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu „Obchodní a marketingový management“ bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se základních obchodních a marketingových procesů podniku,
 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se zastupování firmy na reálném trhu v rozsahu delegovaných kompetencí,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat a rozvíjet potenciál členů týmu,

 

 • jednat v souladu s legislativními požadavky i s ohledem na etické principy a kulturní specifika,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

 

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu „Obchodní a marketingový management“ bude schopen:

 • popsat a aplikovat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky při řízení obchodních a marketingových činností a procesů,
 • zvládat organizaci a řízení obchodních kooperací,

 

 • zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • orientovat se v oblasti finančního řízení podniku, aplikovat základní metody finanční analýzy,
 • orientovat se v daňové a účetní problematice a aplikovat tyto znalosti při řízení podniku,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,

 

 • orientovat se v legislativním rámci fungování podnikatelských subjektů, včetně právní úpravy jednotlivých daní,
 • charakterizovat a využívat moderní nástroje marketingové komunikace a měřit jejich účinnost,
 • analyzovat trh s využitím metod a technik marketingového výzkumu,
 • komunikovat se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými osobami v obchodních a dodavatelských vztazích,

 

 • organizovat a vést obchodní jednání s cílem naplnění obchodních cílů firmy,
 • využívat znalosti a dovednosti z oblasti obchodní strategie a taktiky při vyjednávání smluvních podmínek,
 • aktivně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro analytické, organizační a řídící činnosti související s obchodní činností firmy,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi,
 • identifikovat, třídit a interpretovat data a získané poznatky z trhu a vnějšího marketingového prostředí firmy.

 

Relevantní charakteristické profese:

Z hlediska specializací bude absolvent profilován v následujících odborných znalostech a dovednostech:

 

 • Specializace „Obchodní manažer“:
  • řízení obchodního útvaru na vstupní straně firmy – nákupu,
  • řízení obchodního útvaru na výstupní straně firmy – prodeje,
  • řízení procesů spojených s intenzifikací a integrací výkonnosti obchodních útvarů,
  • využívat znalostí a dovedností spojených s výkonem profese obchodního zástupce firmy,
  • aplikovat a implementovat získané poznatky v rámci mezinárodních obchodních vztahů,
  • zvládat obchodní legislativu a základní kulturní specifika spojená s obchodováním jak v rámci, tak i mimo EU.

 

 • Specializace „Marketingový manažer pro B2B trhy“:
  • znalost a uplatňování specifik B2B trhů,
  • základní orientace obchodní činnosti uvnitř technologických řetězců,
  • získávání informací a výzkum chování klientů na B2B trzích,
  • uplatnění specifik B2B trhů v rámci využívání nástrojů marketingové komunikace,
  • aplikace moderních nástrojů digitální komunikace v rámci B2B trhů.

 

 • Specializace „Marketingový manažer pro služby“:
  • znalost a uplatňování specifik trhů v sektoru služeb,
  • znalost a zvládání moderních forem obchodování a poskytování služeb,
  • orientace v dílčích oblastech sektoru služeb,
  • získávání informací a výzkum chování klientů na trzích služeb,
  • využití specifik služeb při aplikaci nástrojů marketingových komunikací,
  • aplikace moderních nástrojů digitální komunikace v rámci trhů služeb.

 

 

další členové skupiny