Právo v aplikační praxi – Právo ve veřejné správě

Charakteristika studijního programu:

V moderním podnikání se některé obory dostávají do popředí zájmu firemního managementu. Na růst poptávky po odbornících reaguje i VŠPP. Nově akreditovaný právní studijní program Právo v aplikační praxi a jeho specializace Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě jsou odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právnickým vysokoškolským vzděláním. Tento program se svými specializacemi má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Právo ve veřejné správě je specializace zaměřená primárně na řešení právní problematiky v oblasti fungování státních institucí, jeho uchazeči se výborně uplatní jako specialisté ve státní správě, či v orgánech samosprávy.

 

PROČ Právo v aplikační praxi na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • Studijní program Právo v aplikační praxi se svými specializacemi Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě jsou postaveny na osvědčeném spojení právní teorie a právní praxe.
 • Léty prověřená klasická poctivá výuka práva zastoupená Římským právem, Českými právními dějinami a Teorií práva, na něž navazuje živé právo.
 • Ve studijním programu vyučují významní akademičtí odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a odborníci z praxe advokáti a soudci.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Jedinečné personální zázemí tvořeno významní akademiky a odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i odborníky z praxe – advokáti a soudci.
 • Dynamická struktura studijních programů od teorie k aplikaci práva.
 • Zaměření na znalosti studenta pro výkon praxe.
 • Možnost konzultací s největšími odborníky v právních oborech v České republice.

Délka studia:

Prezenční forma: 3 roky (6 semestrů)

Kombinovaná forma: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 500,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Představení studijního programu a jeho specializací

Specializace Právo ve veřejné správě je součástí programu Právo v aplikační praxi. Časové přizpůsobení výuky umožňuje navštěvování přednášek jak absolventům středních škol, tak zaměstnancům.

V rámci oboru jsou probírány některé všeobecné neprávnicky zaměřené předměty:

 • cizí jazyky (obecně a se zaměřením pro právníky),
 • široká možnost volby ekonomických a informatických předmětů – marketing, hospodářská politika, administrativní a prezentační systémy pro právníky, elektronická dokumentace, bezpečnost dat, business a ICT – vhodné pro e-commerce (podnikatelé) i e-government (státní správa),
 • hospodářská soutěž, veřejné zakázky, PPP (všeobecná odbornost a praktické okruhy z pozice dodavatelů i zadavatelů).

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím specializovaných předmětů, např.:

 • základy politologie, ústavní soudnictví, správní právo a správní soudnictví,
 • rozhodovací činnost orgánů veřejné správy (správní řízení, jeho náležitosti),
 • právní vztahy k nemovitostem (převody vlastnického práva, zatížení vlastnického práva, katastrální a  pozemkové úřady),
 • pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční hospodaření samosprávných celků.

Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí. Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou zvolenou specializaci. Proto je třeba, aby se student také seznámil se základy politologie, státovědy, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je i schopnost využívat informační systémy a technologie, využívání internetu v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky.  Ke všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka a alespoň uspokojivé znalosti druhého světového jazyka.

Všeobecné znalosti studenti získávají i v následujících předmětech: Základy vědy o politice, Úvod do informatiky pro právníky, Organizace justice, Úvod do podnikové ekonomiky, Veřejné finance a veřejný sektor, Bezpečnostní politika, Základy hospodářské politiky, Administrativní a prezentační systémy, Anglický/Německý jazyk pro právníky,  druhý světový jazyk.

další členové skupiny