Právo (zahraniční studijní program ve spolupráci s PEVŠ v Bratislavě)

Charakteristika studijního programu:

Bakalářské studium práva je skvělá příležitost, jak se orientovat v právní oblasti, získat nové znalosti z historie, jazyků, či evropských struktur. Vedle široké nabídce odborných předmětů však na VŠPP i PEVŠ nezapomínáme ani na jejich praktické využití. Vysoce kvalitní způsob výuky zajišťují i ​​odborníci z praxe. Na rozdíl od jiných fakult stejného zaměření, nabízíme na VŠPP i PEVŠ přednášky v cizích jazycích. Jako absolventi bakalářského stupně studia nabudete znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládáte mechanismus státních orgánů s ohledem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci.

Významnou výhodou tohoto programu je, že v průběhu různých částí studia budou studenti seznamování s právním řádem České republiky, jakož i Slovenské republiky. Program jako takový totiž pamatuje, resp. je postaven právě na silných právně-historických vazbách uvedených států i na rostoucí poptávce poskytování právních služeb v přeshraničním režimu mezi ČR a SR.

Uplatnit se můžete zejména v soudnictví, státní správě a samosprávě.

 

PROČ společné zahraniční Právo na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • První Právo na soukromé vysoké škole v ČR, které může vést k výkonu regulovaného povolání (notář, advokát, soudce, exekutor…..).
 • Mezinárodní studijní program obsahující oblasti českého i slovenského Práva.
 • Vysoce kvalitní způsob výuky, který je zajištěn špičkovými akademiky i odborníky z praxe.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Jedinečná možnost vzdělání Práva na soukromém vysokoškolském trhu
 • Mezinárodní přesah problematiky Práva
 • Studijní program je postaven na silných právně-historických vazbách uvedených států i na rostoucí poptávce poskytování právních služeb v přeshraničním režimu mezi ČR a SR.
 • Dostupnost studia v rámci jednotlivých lokalit (Praha, Ostrava, Bratislava)

 

Doklady o platnosti akreditace:

 

Podmínky přijetí – forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Po vyplnění e-přihlášky je třeba zaslat poštou následující přílohy:

 • Notářem ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří maturují v aktuálním roce, zašlou potvrzení o návštěvě střední školy (uchazeči mohou být přijati podmíněně a právo na zápis jim vznikne předložením dokladu o získání požadovaného vzdělání). Uchazeči, kteří maturovali na střední škole v zahraničí, přiloží maturitní vysvědčení úředně přeložené a notářem ověřené.
 • V případě změny příjmení sňatkem, po nabytí úplného středoškolského vzdělání, se vyžaduje ověřená fotokopie oddacího listu
 • Strukturovaný životopis v slovenském, resp. v českém jazyce vlastnoručně podepsaný.
 • Potvrzení o zaplacení poplatku za podání přihlášky.

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny:  studijni-oddeleni  nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Přihlášky jsou otevřeny na: www.paneurouni.com

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

Zápisy probíhají dle Harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro bakalářské studium v prezenční formě a kombinované formě: https://www.vspp.cz/studenti/harmonogram-ar/

Délka studia:

Prezenční forma: 3 roky (6 semestrů)

Kombinovaná forma: 4 roky (8 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná

Studijní plán – Prezenční studium

Studijní plán – Kombinované studium

 

Právní postavení studenta se řídí těmito zákony:

 • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
 • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

 

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava, Bratislava

 

 

Kontakty:

Uchazeči a studenti v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město:

Simona Vainerová
Referentka studijního oddělení
T: +420 224 056 084, M: +420 734 643 304, E: simona.vainerova@vspp.cz

Uchazeči a  studenti v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava:

Denisa Hájková
Referentka studijního oddělení
T: +420 595 228 150, M: +420 737 207 962, E: denisa.hajkova@vspp.cz

PŘEDSTAVENÍ OBORU

Studijní program Právo je společný studijní program ve spolupráci s Paneúropskou vysokou školou.

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím specializačních předmětů, např.:

 • Obchodní právo – zjistíš, jak je důležité jednotné společné právo ve všech zemích EU,
 • Občanské právo – budeš se orientovat v právu věcném, dědickém i osobnostním,
 • Správní právo – státní moc, veřejná správa i územní samospráva. I tyto pojmy ti osvětlíme,
 • Evropské právo – zjistíš, jak je důležité jednotné společné právo ve všech členských zemích EU.
 • Ústavní právo – nastuduj normy určující formu státu a vlády.
 • Teoretickoprávní disciplíny – teorie práva, státověda, právní dějiny, římské právo.
   

PROFIL ABSOLVENTA

Dokážete provádět přípravné práce v rámci soudnictví a je schopen pracovat jako odborný pracovník ve státní správě a v samosprávě. Absolvent má znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládá problematiku mechanismu státních orgánů, se zvláštním ohledem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci ve státě. Zároveň je způsobilý vydávat individuální správní akty v rámci rozhodovací činnosti veřejné správy podle správního řádu a zvláštních předpisů.

Uplatnění absolventa v praxi:

 •     soudní tajemník,
 •     vyšší soudní úředník,
 •     odborný referent – specialista ve státní správě,
 •     odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územním samosprávném celku.

Pokud budete chtít pokračovat v dalším vzdělání v rámci právnických profesí a stát se např. plnohodnotnými soudci, advokáty či notáři, tak po absolvování bakalářského studia Právo můžete nastoupit na dvouletý navazující magisterský studijní program Právo na PEVŠ nebo na jiné právnické fakultě na Slovensku. Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu Právo získáte titul Mgr. a budete připravení k výkonů regulovaných právnických povolaní dle pravidel jednotlivých komor. Pro výkon povolání advokáta v ČR můžete po absolvování koncipientské praxe a složení příslušných zkoušek na advokátní komoře na Slovensku působit v ČR jako evropský advokát, nebo po složení cca 5 zkoušek z pozitivně právních disciplín PF Univerzity Karlovy se stát advokátním koncipientem, a po a složení příslušných zkoušek na České advokátní komoře stát se advokátem v ČR.

další členové skupiny