Účetnictví-Daně-Controlling

Charakteristika studijního programu:

Cílem studijního programu je připravit profesně vybavené odborníky především v oblasti financí, kteří jsou schopni se orientovat ve vzájemných souvislostech v oblasti finančního řízení, účetnictví a daní. Studijní program je koncipován v souladu s aktuálními potřebami podnikatelské sféry a trendy v oblasti ekonomického a finančního řízení podnikatelských subjektů. Studium je zaměřeno zejména na rozvoj kompetencí pro taktické rozhodování a řízení zejména v oblastech:

 • ekonomického a finančního řízení ekonomických subjektů,
 • účetnictví podnikatelských subjektů a jeho postavení v celkovém rámci řízení,
 • kontroly účetnictví, jeho výstupů a fungování finančních procesů, tj. auditu,
 • daňových povinností v širších souvislostech obecných ekonomických disciplín a vývoji ve společnosti,
 • ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy,
 • případně v dalších oblastech definovaných v rámci volitelných předmětů.

Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat nejen technickou a odbornou, zejména finanční zdatnost, ale také podnikavost a kreativitu. Při uskutečňování programu jsou ve značné míře využívány participativní metody výuky (případové studie, odborníci z praxe ve výuce apod.). Profesní orientace studijního programu je podpořena řízenou praxí v závěru studia, řešením konkrétního zadání profesních partnerů (předmět Praktická případová studie) a celkovou konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů.

 

PROČ Účetnictví-Daně-Controlling na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Důraz na praxi a profesní orientaci, neboť bez základních znalosti účetnictví se neobejde žádný podnikatel – nepozná, kam jeho podnikání směřuje. Komunikace s účetními je pro každou firmu naprosto klíčová.  
 • Výborně promyšlená sestava předmětů účetnictví a jejich provázanost s daněmi, které zajisti dodržování povinností vůči státu a controllingem, který zase pomůže firmám při jejich každodenním, ale i strategickém rozhodovánítyto znalosti jsou pro všechny firmy stejně tak potřebné, jako ona pověstná sůl v pohádce Sůl nad zlato.  
 • U profesí souvisejících s účetnictvím, daněmi a controllingem se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků, proto jsou studenti těchto profesí velmi žádaní na trhu práce.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus +. 
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Propojujeme tým zkušených akademiků s prakticky zaměřenými odborníky z praxe a nejen to, samotní akademici jsou zároveň i praktiky ve svých oborech. 
 • Profesně zaměřená výuka je podpořena řízenou praxí v průběhu a závěru studia, která vám umožní získat potřebná data a zkušenosti pro zpracování bakalářské práce, často je praxe spojena s kvalifikačním a kariérním růstem, případně se získáním prvního zaměstnání. 
 • Naučíme vás rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení, neboť do oboru účetnictví nastupuje silně akcelerovaný trend digitalizace a vy tak budete připraveni na tento trend. 

 

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://wd7.cz/vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 500,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Účetnictví, daně a controlling bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se finanční oblasti ve vazbě na základní procesy ekonomických subjektů,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat, třídit a využívat ekonomická data v souvislostech fungování ekonomických subjektů,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzy ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi a vyhodnocovat jejich závěry,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy v podnikání a společnosti,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Účetnictví, daně a controlling bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • plně se orientovat v oblasti finančního řízení podnikatelského subjektu a řídit malou a střední firmu ve finanční oblasti,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, včetně jejich vazby na právní úpravu účetnictví, jednotlivých daní a controllingu,
 • operativně a taktický řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat volné finanční prostředky v podnikání,
 • využívat znalosti a praktické dovednosti z oblasti účetnictví v národním i mezinárodním kontextu,
 • pochopit význam a provázanost účetních, daňových a kontrolních činností na jednotlivé procesy v organizaci
 • aktivně využívat nástroje ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy a procesy v nich probíhajícími,
 • pochopit význam controllingu, auditu a všeobecně kontroly účetnictví, jeho výstupů a fungování finančních procesů, tj. auditu,
 • prakticky řešit problematiku podnikových daní, jejich vazbu na účetnictví podnikatelského subjektu a aplikovat tyto znalosti při finančního řízení podniku,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperaci, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • využívat cyklus řízené kreativity a vybrané metody kreativity při řešení problémů,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • vysvětlit konkrétní aspekty jednotlivých personálních činností a zásady personální práce,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení podnikatelského subjektu, včetně jeho daňových povinností.

Relevantní charakteristické profese:

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • nižší a střední manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví,
 • specialista finančního controllingu,
 • účetní metodik,
 • nižší a střední manažer nebo pracovník ekonomického zaměření ve veřejném sektoru,
 • nižší a střední manažer v oblasti management

 

 

další členové skupiny