Obchodněprávní studia

Charakteristika studijního programu:

Fungování podnikatelské sféry vyžaduje odborníky se speciálními znalostmi v těch oblastech práva, jejichž aplikace je potřebná v podmínkách fungování podniků (jako subjektů podnikatelského prostředí).

Z tohoto hlediska je cílem studia vychovávat odborníky zaměřené na fungování podnikové sféry, konkrétně disponující znalostmi v oblasti zakládání právnických osob, jejich právního režimu a jejich fungování, případně i jejich rušení a zániku (likvidace), a to včetně znalostí regulace podnikové sféry a podnikatelského prostředí právními normami Evropské unie, především těmi přímo použitelnými.

Cílem studia ve studijním programu je proto vychovat odborníky způsobilé:

 • zvládat úkoly související se zakládáním a vznikem právnických osob, včetně adresné spolupráce s jinými právními specialisty (zejména notáři),
 • zajišťovat právní prostředí uvnitř podniků, především pracovněprávní vztahy včetně znalostí pracovněprávní regulace tohoto prostředí předpisy Evropské unie,
 • zajišťovat smluvní agendu podnikatele, vedení sporů a jiných právních případů mimo oblast povinného zastoupení,
 • zvládat problematiku hospodářské soutěže (ochrany před nekalou soutěží) a veřejných zakázek,

 

 • zajišťovat soulad podnikatelské činnosti s veřejnoprávními předpisy včetně oblasti daňové,
 • zajišťovat v podnikatelském prostředí dodržování antidiskriminačních předpisů, zákonnost nakládání s osobními údaji (GDPR) a prevenci korupce a boj s ní.

 

PROČ Obchodněprávní studia na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Navazující magisterský studijní program Obchodněprávní studia je postaven na osvědčeném spojení právní teorie a právní praxe.
 • Jedinečná kombinace studijního programu obsahujícího právní disciplíny doplněné studiem zejména ekonomických disciplín tak, aby byl absolvent způsobilý podílet se na formulaci strategie podniku a jejích změn a naplňování v praxi.
 • Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a odborníci z praxe advokáti a soudci.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Jedinečné personální zázemí tvořeno významnými akademiky a odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i odborníky z praxe – advokáti a soudci.
 • Dynamická struktura studijních programů od teorie k aplikaci práva.
 • Zaměření na znalosti studenta pro výkon praxe.
 • Možnost konzultací s největšími odborníky v právních oborech v České republice.

Délka studia:

Prezenční forma: 2 roky (4 semestry)

Kombinovaná forma: 2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná (Praha – Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí

 • Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.
 • Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Profil absolventa

Absolvent profesně zaměřeného studijního programu bude disponovat znalostmi právního rámce vytváření a fungování podnikové sféry.

V rámci celého procesu od vzniku podnikatelského subjektu (založení právnické osoby, získání oprávnění k podnikání atd.) až do jeho zániku (likvidace, insolvence, některé způsoby provedení exekuce).

Z hlediska obecné způsobilosti bude schopen:

 

 • být garantem zákonnosti v podniku a v souvislosti s tím
 • jednat při aplikaci právních předpisů s ohledem na etické principy a dobré mravy,
 • kultivovat právní prostředí v podniku,
 • působit při vzniku, změnách či zániku podnikatelského subjektu,

 

 • vytvářet právní rámec rozhodovacích procesů v podniku, a
 • působit k rozvoji členů pracovního týmu.

 

Z hlediska specifických odborných znalostí bude absolvent profesně zaměřeného studijního programu způsobilý:

 

 • vytvářet dokumenty nezbytné ke vzniku podnikatelského subjektu, případně je (jako v případě obchodních korporací) na náležité úrovni připravovat,
 • podílet se na strategii podniku a její implementaci, případně ji spoluvytvářet, a zajišťovat její právní rámec,
 • podílet se vytváření řídících systémů v podniku, případně je (spolu)vytvářet, koncipovat a spoluvytvářet systém vnitropodnikového řízení,
 • rozvíjet konkurenceschopnost podniku, mimo jiné uplatňováním znalostí z oblasti zadávání veřejných zakázek a jiných obchodních soutěží,

 

 • vytvářet vnitřní systémy ochrany před diskriminací, korupcí a sloužící k ochraně osobních údajů, případně tyto systémy řídit či zajišťovat (např. v pozici Compliance officer aj.),
 • aplikovat právní předpisy v oblasti pracovního prostředí a pracovněprávních vztahů a zajišťovat jejich dodržování,
 • z právního hlediska zabezpečovat spolupráci podnikatele a odborových organizací, případně zajišťovat právní rámec činnosti odborové organizace (pokud absolvent působí v jejím rámci),
 • zajišťovat smluvní agendu podniku, případně ji metodicky řídit,

 

 • posuzovat rizika hospodářské soutěže a zajišťovat zákonnou konformnost soutěžního jednání, předcházet nekalosoutěžním jednáním včetně metodické pomoci či řízení,
 • aplikovat v činnosti podniku daňové (celní, poplatkové atd.) předpisy a zajišťovat agendu daní a poplatků, vést za podnikatele daňové (celní, odvodové atd.) řízení,
 • vytvářet systémy vnitropodnikové kontroly, případně je zajišťovat či řídit,
 • zajišťovat vnitropodnikové vzdělávání v oblasti svého působení

 

 • zajišťovat agendu sporů, jež podnikatel vede.

 

 

další členové skupiny