Obchodněprávní studia

Charakteristika studijního programu:

Fungování podnikatelské sféry vyžaduje odborníky se speciálními znalostmi v těch oblastech práva, jejichž aplikace je potřebná v podmínkách fungování podniků (jako subjektů podnikatelského prostředí). Z tohoto hlediska je cílem studia vychovávat odborníky zaměřené na fungování podnikové sféry, konkrétně disponující znalostmi v oblasti zakládání právnických osob, jejich právního režimu a jejich fungování, případně i jejich rušení a zániku (likvidace), a to včetně znalostí regulace podnikové sféry a podnikatelského prostředí právními normami Evropské unie, především těmi přímo použitelnými. Cílem studia ve studijním programu je proto vychovat odborníky způsobilé:

 

 • zvládat úkoly související se zakládáním a vznikem právnických osob, včetně adresné spolupráce s jinými právními specialisty (zejména notáři),
 • zajišťovat právní prostředí uvnitř podniků, především pracovněprávní vztahy včetně znalostí pracovněprávní regulace tohoto prostředí předpisy Evropské unie,
 • zajišťovat smluvní agendu podnikatele, vedení sporů a jiných právních případů mimo oblast povinného zastoupení,
 • zvládat problematiku hospodářské soutěže (ochrany před nekalou soutěží) a veřejných zakázek,
 • zajišťovat soulad podnikatelské činnosti s veřejnoprávními předpisy včetně oblasti daňové,
 • zajišťovat v podnikatelském prostředí dodržování antidiskriminačních předpisů, zákonnost nakládání s osobními údaji (GDPR) a prevenci korupce a boj s ní.

 

PROČ Obchodněprávní studia na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Navazující magisterský studijní program Obchodněprávní studia je postaven na osvědčeném spojení právní teorie a právní praxe.
 • Jedinečná kombinace studijního programu obsahujícího právní disciplíny doplněné studiem zejména ekonomických disciplín tak, aby byl absolvent způsobilý podílet se na formulaci strategie podniku a jejích změn a naplňování v praxi.
 • Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a odborníci z praxe advokáti a soudci.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Jedinečné personální zázemí tvořeno významní akademiky a odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i odborníky z praxe – advokáti a soudci.
 • Dynamická struktura studijních programů od teorie k aplikaci práva.
 • Zaměření na znalosti studenta pro výkon praxe.
 • Možnost konzultací s největšími odborníky v právních oborech v České republice.

Délka studia:

Prezenční forma: 2 roky (4 semestry)

Kombinovaná forma: 2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná (Praha – Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí

 • Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.
 • Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Profil absolventa

Absolvent profesně zaměřeného studijního programu bude disponovat znalostmi právního rámce vytváření a fungování podnikové sféry od vzniku podnikatelského subjektu (založení právnické osoby, získání oprávnění k podnikání atd.) až do jeho zániku (likvidace, insolvence, některé způsoby provedení exekuce), takže bude z hlediska obecné způsobilosti schopen:

 

 • být garantem zákonnosti v podniku a v souvislosti s tím
 • jednat při aplikaci právních předpisů s ohledem na etické principy a dobré mravy,
 • kultivovat právní prostředí v podniku,
 • působit při vzniku, změnách či zániku podnikatelského subjektu,
 • vytvářet právní rámec rozhodovacích procesů v podniku, a
 • působit k rozvoji členů pracovního týmu.

 

Z hlediska specifických odborných znalostí bude absolvent profesně zaměřeného studijního programu způsobilý:

 

 • vytvářet dokumenty nezbytné ke vzniku podnikatelského subjektu, případně je (jako v případě obchodních korporací) na náležité úrovni připravovat,
 • podílet se na strategii podniku a její implementaci, případně ji spoluvytvářet, a zajišťovat její právní rámec,
 • podílet se vytváření řídících systémů v podniku, případně je (spolu)vytvářet, koncipovat a spoluvytvářet systém vnitropodnikového řízení,
 • rozvíjet konkurenceschopnost podniku, mimo jiné uplatňováním znalostí z oblasti zadávání veřejných zakázek a jiných obchodních soutěží,
 • vytvářet vnitřní systémy ochrany před diskriminací, korupcí a sloužící k ochraně osobních údajů, případně tyto systémy řídit či zajišťovat (např. v pozici Compliance officer aj.),
 • aplikovat právní předpisy v oblasti pracovního prostředí a pracovněprávních vztahů a zajišťovat jejich dodržování,
 • z právního hlediska zabezpečovat spolupráci podnikatele a odborových organizací, případně zajišťovat právní rámec činnosti odborové organizace (pokud absolvent působí v jejím rámci),
 • zajišťovat smluvní agendu podniku, případně ji metodicky řídit,
 • posuzovat rizika hospodářské soutěže a zajišťovat zákonnou konformnost soutěžního jednání, předcházet nekalosoutěžním jednáním včetně metodické pomoci či řízení,
 • aplikovat v činnosti podniku daňové (celní, poplatkové atd.) předpisy a zajišťovat agendu daní a poplatků, vést za podnikatele daňové (celní, odvodové atd.) řízení,
 • vytvářet systémy vnitropodnikové kontroly, případně je zajišťovat či řídit,
 • zajišťovat vnitropodnikové vzdělávání v oblasti svého působení
 • zajišťovat agendu sporů, jež podnikatel vede.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny