Firemní kurzy

1.  Komunikace a řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Garant:  Bc. Daniel Urminský, CEE Digital Practice Manager, Blue-Infinity s.r.o.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) má obrovský potenciál. Žádná firma nemůže dlouhodobě prosperovat bez spokojených a věrných zákazníků. CRM tak pomáhá firmám generovat a využívat nové obchodní příležitosti. CRM proto patří mezi nejdůležitější systémy firem a je důležité jejich problematice rozumět.

Kurz je vhodný především pro vedoucí pracovníky, obchodní zástupce, marketéry nebo pracovníky call center, kteří chtějí systémy CRM efektivně využívat. Kurz je vhodný rovněž pro zájemce, kteří do problematiky CRM teprve pronikají.

Cílem kurzu je vysvětlit, jak nejlépe využívat systémy CRM k pochopení a uspokojení potřeb a očekávání zákazníků a co lze od systémů CRM reálně očekávat. V průběhu kurzu se účastníci seznámí i s funkcemi jednotlivých modulů skutečných CRM a optimálním způsobem jejich aplikace.

Lektory kurzu jsou především externí spolupracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Zákazníci a jejich životní cyklus
 • CRM systém pro různé oblasti (obchod, prodej, servis, marketing)
 • Reálné přínosy CRM
 • CRM a GDPR
 • Požadavky a implementace CRM ve firmách
 • Jak uchopit implementaci CRM jako strategický záměr
 • Motivace zaměstnanců pro používání CRM
 • Další rozvoj CRM pro zefektivnění chodu organizace

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu v průběhu kurzu diskutovali své obchodní případy (business case). Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o tom, jak fungují firmy a procesy v nich.

Přínos kurzu: základní seznámení s principy, nástroji, metodami systémů pro řízení vztahů se zákazníky.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

2. Poskytování první pomoci, podpora zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti

Garant:  MUDr. Martin Formánek, Ph.D., lékař, Fakultní nemocnice Ostrava

Mezi nejnebezpečnější činnosti, při kterých dochází nejčastěji k úmrtí či zranění lidí, patří řízení motorových vozidel a obsluha technických zařízení. Velmi četné jsou rovněž smrtelné pády z výšky, opravy a údržby technických strojů, pády konstrukcí, pády předmětů nebo závaly horninou. Průměrně při práci v ČR zemře každoročně asi 130 lidí. Smrtí naštěstí končí jen nepatrné procento všech pracovních úrazů. Těch bylo např. jen v roce 2016 zaznamenáno více než 47 000 (pro představu je to počet obyvatel Jihlavy). Pracovní úrazy se nevyhýbají ani lidem pracujícím v kancelářích. Každý stý pracující tak během minulého roku utrpěl pracovní úraz, se kterým byl nucen trávit v průměru 55 dní v pracovní neschopnosti. Riziko je tedy i přes dodržování zásad bezpečnosti veliké. Čím dříve je v případech úrazu poskytnuta správná první pomoc, tím větší je naděje, že lidský život bude zachráněn a že délka pracovní neschopnosti bude kratší. Proto je tak důležité, aby včasná a správně provedená první pomoc byla poskytnuta již v místě úrazu.

V případě zájmu účastníků, může být nabízený kurz velmi komplexní. Účastníky kurzu může připravit jak na zvládnutí vážných úrazů (nejen pracovních), tak i vysvětlí, jak úrazům předcházet a jak podporovat zdraví a zdravý životní styl na pracovišti.

Kurz je určen všem zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci.

Cílem kurzu je především seznámit účastníky se zásadami poskytování první pomoci včetně praktického nácviku! Po dohodě kurz přizpůsobíme potřebám a očekáváním účastníků. Kurz lze připravit jak pro riziková pracoviště (úrazy elektrickým proudem, popáleniny, otevřené zlomeniny atd.), tak i pro běžná prostředí a běžné situace (mozkové příhody, srdeční příhody).

Lektory kurzu jsou lékaři a zkušení záchranáři z praxe (včetně letecké záchranné služby) s mezinárodními kurzy a zkušenostmi ve školení záchranářů. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, komunikace na tísňové lince, postupy u dopravní nehody
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace včetně použití AED (teorie + praktický nácvik)
 • Krvácení (druhy ran, metody zastavení krvácení)
 • Úrazy (zejména pracovní, dopravní, sportovní)
 • Popáleniny
 • Poranění elektrickým proudem
 • Intoxikace, poranění chemickými látkami
 • Náhlé stavy vzniklé v souvislosti se základním onemocněním (infarkt myokardu, epilepsie, hypoglykémie, alergická reakce, astma apod.)
 • Transport raněného (vyprošťování, odsun, lékárnička)
 • Zásady bezpečnosti, prevence, právní minimum pro danou oblast
 • Specifická rizika spojená s Vaší činností

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: nejsou zapotřebí speciální znalosti, kurz je určen pro laickou veřejnost.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice. Vše včetně praktického nácviku!

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

3.  Procesní řízení, implementace a optimalizace firemních procesů

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Procesní řízení je v současné době považováno za jeden z hlavních předpokladů úspěšného přežití firem na trhu. S procesním řízením se setkáme jak u velkých, nadnárodních firem, tak i u firem malých a středních.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří si chtějí prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti procesního řízení.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s posledním vývojem v oblasti procesního řízení. Důraz je v kurzu kladen i na respektování požadavků norem na procesní řízení, především norem ISO 9000, ISO 9001 a ISO 9004. Jednodenní kurz je vhodný pro účastníky, kteří se zajímají o základy procesního řízení. Dvoudenní kurz je vhodný pro zájemce o hlubší, praktické znalosti a dovednosti.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Nejdůležitější pojmy spojené s procesním řízením
 • Požadavky norem na procesní řízení
 • Typy procesů
 • Vybrané metody pro zavádění procesního řízení
 • Měření výkonnosti procesů
 • Zlepšování a optimalizace procesů

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 2 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U dvoudenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování probírané problematiky.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

4.  Moderní metody řízení výroby a logistiky

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Současné firmy se ocitají ve velmi náročném turbulentním a konkurenčním prostředí. Trh již není pouhou masou zákazníků. Trhem je zákazník s jeho individuálními potřebami a zdroji. Na trhu proto vládne silná fragmentace a individualismus. Mění se rovněž řízení firem. Dříve firmy vyhledávaly vhodné zákazníky pro své produkty. Dnes je tomu naopak – firmy vyhledávají vhodné produkty pro své zákazníky.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří chtějí získat přehled v oblasti moderních metod řízení výroby, logistiky, výzkumu a vývoje.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní, ale ucelený přehled o principech a možnostech aplikace moderních metod řízení výroby, logistiky a výzkumu a vývoje v praxi. Jednodenní kurz je vhodný hlavně jako přehledový. U dvoudenního kurzu je věnováno více času praktickému procvičování prezentovaných metod a metodik.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Intuitivní postupy pro inovace produktů a procesů: Brainstorming, 635 (6-3-5 Brainwriting), Six Thinking Hats, Mind Maps, atd., praktická cvičení.
 • Systematické postupy pro inovace produktů a procesů: LEAN, TOC – Theory Of Constraints, Six Sigma, TRIZ – Těorija Rešenia Izobretatělskich Zadač, atd., praktická cvičení.
 • Vybrané metody a metodiky LEAN: PDCA (Plan-Do-Check-Act), 8D (Eight Disciplines Problem Solving), 5S, TPS – Toyota Production System, JIT – Just-In-Time, Kanban, VSM – Value Stream Management, TPM – Total Productive Maintenance, SMED – Single Minute Exchange of Die, atd., praktická cvičení.
 • Metoda TOC: druhy omezení ve firmách; ukazatelé TOC na firemní úrovni (Cash Flow; ROI – Return On Investment, atd.), provozní ukazatele TOC a jejich výpočet (OEE – Overall Equipment Effectiveness, TEEP – Total Equipment Effectiveness Performance, PEE – Production Equipment Efficiency, OAE/OPE – Overall Asset/Production Effectiveness, OFE – Overall Factory Effectiveness, OTE – Overall Throughput Effectiveness, CTE – Cycle Time Effectiveness), praktická cvičení.
 • Metoda SixSigma: základy statistického řízení procesů (SPC), koncepce metody Lean SixSigma, DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), VOC – Voice of the Customer, výpočet SixSigma úrovně, atd., praktická cvičení.

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: účastníci kurzu získají základní přehled o principech a možnostech aplikace moderních metod řízení výroby, logistiky, administrativy a vývoje a výzkumu.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 2 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U dvoudenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky na příkladech.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

5.  Statistické řízení procesů (SPC)

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Úkolem statistického řízení procesů (SPC) je zabránit vzniku vadných produktů (výrobků nebo služeb). V průběhu SPC se z procesů odebírá určitý počet vzorků (výběr), který se podrobuje podrobným analýzám. Na základě výsledků analýz lze procesy dále stabilizovat či optimalizovat.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří si chtějí prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti SPC.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy a předpoklady aplikace SPC v praxi. Kurz si všímá i požadavků relevantních norem a metod (metodik), které jsou vhodné ke snižováním variability procesů. Jednodenní kurz je vhodný pro účastníky, kteří se zajímají hlavně o základy SPC. U dvoudenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Požadavky na SPC vyplývající z norem
 • Typy výběrových šetření
 • Sběr dat a chyby dat
 • Příčiny variability procesů
 • Způsobilost strojů a procesů
 • Histogram a analýza způsobilosti procesů
 • Statistická regulace procesů
 • Shewhartovy regulační diagramy
 • Statistické přejímky
 • Postupy při snižování variability procesů
 • Využití MS Excel v oblasti SPC

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 2 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U dvoudenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

6.  Řízení tradičních projektů

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

V současné době téměř všechny firmy vyžadují, aby změny v jejich organizaci či portfoliu jejich výrobků a služeb byly realizovány formou projektů. Je proto žádoucí, aby pracovníci, kteří jsou přímo zapojeni do projektů, disponovali velmi dobrými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti projektového řízení.

Kurz je určen pro všechny zájemce o efektivní a účinné řízení tradičních (fázových) projektů. Jednodenní kurz je vhodný pro účastníky, kteří se zajímají o základy řízení projektů. Třídenní kurz je vhodný pro začínající a mírně pokročilé projektové manažery, kteří chtějí získat nejen teoretické, ale i praktické znalosti a dovednosti z řízení projektů.

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu správným způsobem plánovat, monitorovat, řídit, realizovat, ukončovat a vyhodnocovat jednotlivé fáze projektů. Praktické procvičování probírané látky se uskutečňuje na vhodných modelech nebo příkladech v MS Excel. Nezanedbatelná je rovněž základní dovednost práce s riziky, znalost základů finančního řízení projektů (projektový controlling) a zkušenosti s vedením projektových týmů.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Základní postupy a nástroje projektového řízení
 • Organizace, řízení a nástroje jednotlivých fází projektů
 • Zahájení projektu
 • Plánování a řízení rozsahu projektových prací, termínů, nákladů, kvality, lidských zdrojů, rizik, nákupu, komunikace, procvičování na praktických příkladech s využitím MS Excel
 • Ukončení projektu
 • Případové studie (Case Study), praktické zkušenosti z projektů

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 3 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U třídenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

7.  Řízení Lean Six Sigma (LSS) projektů

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Pojem Six Sigma představuje manažerskou koncepci založenou na principu trvalého zlepšování procesů (tj. procesů výrobních, logistických, obchodních atd.). Základními pracovními prostředky koncepce Six Sigma jsou projekty. Pro zlepšování procesů má koncepce Six Sigma pevnou sekvenci fází, pro kterou se užívá označení DMAIC. Kurz se zabývá cíli, náplní, organizací a výstupy těchto jednotlivých fází. Účastníci kurzu se rovněž naučí základům analýzy dat s využitím MS Excel.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří mají zájem o koncepci Six Sigma. Kurz je rovněž vhodný pro vedoucí pracovníky firem, které chtějí koncepci Six Sigma implementovat. Jednodenní kurz je vhodný pro zájemce o základy LSS projektů. Třídenní kurz je vhodný pro zájemce, kteří chtějí získat nejen teoretické, ale i hlubší praktické znalosti a dovednosti z řízení LSS projektů.

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu správným způsobem plánovat, monitorovat, řídit, realizovat, ukončovat a vyhodnocovat jednotlivé fáze projektů Six Sigma včetně jejich praktického procvičení na vhodných modelech nebo příkladech v MS Excel.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Základy a nástroje analýzy dat, metody explorativní (popisné) statistiky
 • DMAIC jako základní sekvenční struktura Six Sigma
 • Fáze DEFINE (definice cíle a rozsahu projektu, ekonomické zdůvodnění projektu, sestavení projektového týmu, definice hranic projektu, mapy procesu, vstupy a výstupy projektu atd.)
 • Fáze MEASURE (příprava měření, organizace měření, sběr a zpracování dat, regulační diagramy, způsobilost procesů atd.), příklady s využitím MS Excel
 • Fáze ANALYSE (analýza dat, identifikace klíčových příčin, hledání trendů, testování hypotéz, korelace, regrese atd.), příklady s využitím MS Excel
 • Fáze IMPROVE (identifikace a hledání řešení problému, výběr alternativ, ověření řešení, dekompozice cílů atd.)
 • Fáze CONTROL (měření účinnosti měření, standardizace dosaženého stavu, statistické řízení procesů – SPC atd.), příklady s využitím MS Excel

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy, základní znalosti z MS Excel.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 3 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U třídenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

8.  Nástroje obchodní a marketingové diagnostiky

Odborný garant:  doc. Ing. Václav Nétek, CSc., VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Obchodní potenciál firmy tvoří základ současné i budoucí hodnoty firmy. Výrazné změny světového trhu a světového tržního prostředí vyžadují adekvátní reakci nejen globálních firem, ale velmi rychle zasahují i do firem malých a středních s daleko výraznějšími důsledky, než tomu bylo dříve. V této souvislosti se zcela zásadně mění i „technologie obchodních procesů“. Nejméně času na další vzdělávání mají zejména obchodní zástupci a to samé platí pro předávání a přenos zkušeností získaných z obchodních jednání do vnitřních struktur firmy. Diagnostika obchodního potenciálu tvoří základní zdroj znalostí a dovedností pro reprodukci obchodní síly a obchodní pozice firmy. Vzhledem k úspoře času je kurz veden vysoce koncentrovanou formou a vyžaduje aktivní zapojení účastníků.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří přicházejí do styku s obchodními procesy.

Cílem kurzu je získat základní orientaci v oblasti zdrojových možností budoucí reprodukce a růstu firmy.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Obchodní potenciál jako zdroj zakládání budoucnosti firmy
 • Nástroje nákupní diagnostiky
 • Nástroje prodejní diagnostiky
 • Nástroje diagnostiky světového trhu
 • Diagnostika obchodního portfolia
 • Užití výsledků diagnostiky (deterministické a stochastické nástroje)

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

9.  Business plán jako základ taktického řízení

Odborný garant:  doc. Ing. Václav Nétek, CSc., VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Obchodní potenciál firmy tvoří základ současné i budoucí hodnoty firmy. Výrazné změny světového trhu a světového tržního prostředí vyžadují adekvátní reakci nejen globálních firem, ale velmi rychle zasahují i do firem malých a středních s daleko výraznějšími důsledky, než tomu bylo dříve. V této souvislosti se zcela zásadně mění i „technologie obchodních procesů“. Obchodní plán tvoří základní zdroj znalostí a dovedností pro reprodukci obchodní síly a obchodní pozice firmy. Vzhledem k úspoře času je kurz veden vysoce koncentrovanou formou a vyžaduje aktivní zapojení účastníků.

Kurz je určen pro pracovníky spojené s plánovacími procesy firmy (obchodí plánování, finanční plánování, controlling, výrobní a kapacitní plánování, plánování nákupu aj).

Cílem kurzu je získat základní orientaci v oblasti nástrojů predikce budoucí reprodukce a růstu firmy.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Synergie obchodního a finančního plánování
 • Nástroje predikce a prognózování (extrapolace trendů)
 • Plán nákupu (technologie nákupu)
 • Plán prodeje (technologie prodeje)
 • Controlling v obchodních procesech

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

10.  Marketingové nástroje jako základ obchodní strategie

Odborný garant:  doc. Ing. Václav Nétek, CSc., VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Marketingová strategie představuje klíčovou navigaci firmy. Tvoří základ pro nastavení obchodní strategie a taktických nástrojů praktické realizace v reálném tržním prostoru – je základem obchodní politiky firmy. Výrazné změny světového trhu a světového tržního prostředí vyžadují adekvátní reakci nejen globálních firem, ale velmi rychle zasahují i do firem malých a středních s daleko výraznějšími důsledky, než tomu bylo dříve. Marketingová strategie tvoří základní zdroj znalostí a dovedností pro navigaci a budoucí zdroje reprodukce obchodní síly a obchodní pozice firmy. Vzhledem k úspoře času je kurz veden vysoce koncentrovanou formou a vyžaduje aktivní zapojení účastníků.

Kurz je určen vrcholovému managementu a obchodním zástupcům firmy.

Cílem kurzu je získat základní orientaci pro vlastní „technologii“ marketingové strategie a obchodní navigaci firmy.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Nástroje pro zakládání budoucnosti (systém a turbulence trhu)
 • Jak rozkrýt, využít a prodat potenciál konkurenčních výhod
 • Jak přeměnit hrozby v příležitost (nástroje rozkrývání budoucích potřeb)
 • Marketingový plán, základ strategického rozhodování firmy
 • Finanční plán firmy ve vztahu obchodního a marketingového plánování)

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

11.  Obchodní rejstřík a Živnostenský rejstřík

Odborný garant:  Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Živnostenský zákon představuje základní právní rámec podnikání v České republice. Kurz se zaměřuje na seznámení se stěžejními ustanoveními Živnostenského zákona a nastiňuje základní formy a způsoby komunikace podnikatele se Živnostenskými úřady. Další část kurzu je věnována problematice Obchodního rejstříku a řízení v rejstříkových věcech.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří s problematikou, jenž je tématem kurzu, přicházejí do styku a chtějí si v dané oblasti rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti.

Cílem kurzu je seznámení účastníků s právní úpravou živnostenského podnikání a Obchodního rejstříku a poskytnutí orientace v řízení ve věcech Živnostenského rejstříku a Obchodního rejstříku.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Živnostenský zákon
 • Pojem a druhy živností
 • Živnostenské oprávnění
 • Živnostenský rejstřík a řízení o něm
 • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Skutečnosti zapisované do Obchodního rejstříku
 • Sbírka listin Obchodního rejstříku
 • Podávání návrhů do Obchodního rejstříku
 • Příklady z odborné praxe

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost problematiky na úrovni všeobecného přehledu.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

12.  Smlouvy a kontraktace dle Občanského zákoníku

Odborný garant:  Mgr. Martin Hykel, advokát

Závazkové neboli také smluvní vztahy jsou každodenní agendou každého z nás, ať již v rámci pracovního nebo osobního života. Smluvních vztahů existuje nespočet, některé se realizují během pár vteřin jiné i během několika let. Pro obchodní vedení společností je nezbytné se v nich orientovat, vědět jakým způsobem se uzavírají, na co si při jejich sjednávání dát pozor a čeho se vyvarovat. Kurz je zaměřen na základní seznámení účastníků s jednotlivými typy a mechanismy uzavírání smluv.

Kurz je určen především pro statutární orgány společností a obchodní zástupce, živnostníky a všechny, kteří ve své praxi uzavírají smlouvy.

Cílem kurzu je vysvětlit způsoby, možnosti a mechanismy uzavírání smluv a vysvětlit a porovnat jejich jednotlivé typy.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Závazky obecně
 • Uzavírání smluv
 • Formální náležitosti smlouvy
 • Obsahové náležitosti smlouvy
 • Jednotlivé smluvní typy dle OZ
 • Spotřebitelské smlouvy
 • Nepojmenované smlouvy
 • Výpověď smluv

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: základní smluvní povědomí.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

13.  Smlouvy o poskytnutí věci dle Občanského zákoníku

Odborný garant:  Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Kurz je zaměřen na výklad ustanovení Občanského zákoníku upravující práva a povinnosti stran smluv, kterými se poskytují věci do trvalého nebo dočasného užívání. První část kurzu je věnována smlouvám, které jsou zaměřeny na převod vlastnictví k věci. Druhá část kurzu se zabývá problematikou smluv, které jsou zaměřeny na poskytnutí věci do dočasného užívání.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří s problematikou, jenž je tématem kurzu, přicházejí do styku a chtějí si v dané oblasti rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti.

Cílem kurzu je seznámení se s možnostmi právního upravení převodu vlastnického práva a s možnostmi právního upravení pořízení věcí k dočasnému užívání.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Směnná smlouva
 • Zápůjčka
 • Úvěr
 • Nájemní smlouva
 • Smlouva o díle

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost problematiky na úrovni všeobecného přehledu.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

14.  Smlouvy o výkonu činností dle Občanského zákoníku

Odborný garant:  Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s možnostmi právní úpravy výkonu podnikatelské činnosti, která nespočívá v pouhém dodání zboží, nýbrž obsahuje i prvek faktické činnosti podnikatele, resp. poskytnutí služby. Předmětem kurzu je výklad o obecně použitelných smluvních typech (příkazní smlouva, smlouva o díle) a o smluvních typech upravujících specializovanou činnost (smlouva o obstarání zájezdu, komisionářská smlouva, apod.).

Kurz je určen pro pracovníky, kteří s problematikou, jenž je tématem kurzu, přicházejí do styku a chtějí si v dané oblasti rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti.

Cílem kurzu je seznámení se smluvními typy, kterými je možné upravit činnost podnikatele spočívající v poskytování služeb.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Příkazní smlouva
 • Smlouva o zprostředkování
 • Komisionářská smlouva
 • Smlouva o zasílatelství
 • Smlouva o obchodním zastoupení
 • Smlouva o obstarání zájezdu
 • Smlouva o skladování

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost problematiky na úrovni všeobecného přehledu.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

15.  Pracovní právo a pracovně právní vztahy v praxi

Odborný garant:  Mgr. Martin Hykel, advokát

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele a jeho právní úprava v rámci českého pracovního práva. Pracovní smlouva je základním kamenem vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, bohužel ji však často při sjednávání pracovního poměru není věnována náležitá péče, což nezřídka může dodatečně způsobit zaměstnavatelům značnou finanční a administrativní zátěž. Je proto namístě osvětlit si fungování pracovněprávních vztahů, jejich právní rámec a možnosti fungování i ukončení pracovních poměrů způsobem, který eliminuje možné spory a jiné negativní následky pro zaměstnavatele.

Kurz je určen pro zaměstnavatele, vedoucí pracovníky, obchodní zástupce, HR manažery.

Cílem kurzu je porovnat jednotlivé typy pracovněprávních vztahů, detailně vysvětlit zákonné náležitosti i doporučené ustanovené pracovní smlouvy, možnosti a způsoby ukončení pracovního poměru ať již ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, jakož i objasnit práva a povinnosti z takového kroku jednotlivým stranám plynoucí.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Pracovněprávní vztahy
 • Pracovní smlouva
 • Pracovní doba, dovolená, mzda
 • Zákaz konkurence a jiná omezení
 • Zákaz diskriminace
 • Ukončení pracovního poměru
 • Výběr z judikatury

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: neuvedeno.

Přínos kurzu: základní seznámení s pracovněprávními principy a prohloubení znalostí o problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

16.  Obchodní společnosti v praxi

Odborný garant:  Mgr. Martin Hykel, advokát

Obchodní společnosti prošly účinností nového občanského zákoníku řadou změn. Kurz mapuje jednotlivé typy obchodních společností dle zákona o obchodních korporacích, jejich výhody a rozdíly. Některé změny v souvislosti s rekodifikací, které zákonodárce zamýšlel, se však nesetkávají s jednotným výkladem v praxi, je tedy nutné pozorně sledovat výkladová stanoviska a aktuální judikaturu. Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s jednotlivými typy obchodních společností a jejich rozdíly ve světle aktuální soudní praxe

Kurz je určen především pro začínající ale i stávající podnikatele a společníky obchodních společností.

Cílem kurzu je objasnit rozdíly mezi jednotlivými společnostmi, jejich výhody a nevýhody a zodpovědět otázky, které v průběhu účinnosti nové právní úpravy vyvstaly a již byly soudem vyřešeny.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Obchodní korporace
 • Kapitálové společnosti
 • Valná hromada společnosti
 • Statutární orgány
 • Aktuální judikatura

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: základní právní povědomí.

Přínos kurzu: seznámení s jednotlivými typy obchodních společností.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

17.  MS Excel 1 – pro mírně pokročilé

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Tabulkový procesor MS Excel je velmi užitečný nástroj, který, je-li používán vhodným způsobem, velmi usnadňuje práci s čísly, daty a nejrůznějšími výpočty. Kurz je zaměřen na základní zvládnutí hlavních funkcí v prostředí MS Excel.

Kurz je určen pro mírně pokročilé uživatele tabulkového procesoru MS Excel.

Cílem kurzu je naučit účastníky pokročilejším úkonům s buňkami, tabulkami, funkcemi a grafy.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Práce s oblastmi a buňkami
 • Formátování a úpravy tabulek
 • Vzorce
 • Pokročilé funkce a grafy
 • Práce s listem i více listy
 • Podmíněné formátování
 • Tisk a formátování stránek pro tisk
 • Základní úpravy uživatelského prostředí MS Excel

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: základní znalost prostředí MS Excel.

Přínos kurzu: účastníci kurzu budou schopni používat pokročilejší možnosti (formáty, funkce, grafy atd.) tabulkového procesoru MS Excel takovým způsobem, aby uměli tabulkový procesor MS Excel efektivně používat pro běžné kancelářské práce.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

18.  MS Excel 2 – pro pokročilé

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Tabulkový procesor MS Excel je velmi užitečný nástroj, který, je-li používán vhodným způsobem, velmi usnadňuje práci s čísly, daty a nejrůznějšími výpočty. Kurz je zaměřen na pokročilé zvládnutí hlavních funkcí v prostředí MS Excel.

Kurz je určen pro pokročilé uživatele tabulkového procesoru MS Excel.

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu nastavit optimálním způsobem uživatelské prostředí a správným způsobem pracovat s tabulkami, funkcemi a grafy.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Nastavení uživatelského prostředí
 • Formátování buněk – vytváření vlastních formátů
 • Práce s buňkami, listy a sešitem
 • Práce s tabulkami
 • Kontingenční tabulky
 • Základní funkce
 • Grafy
 • Matematické, finanční a statistické funkce
 • Časové funkce
 • Textové a datové funkce
 • Logické a informační funkce

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalosti prostředí a nástrojů MS Excel na úrovni kurzu MS Excel 1.

Přínos kurzu: účastníci kurzu budou schopni používat pokročilé možnosti (formáty, tabulky, funkce, grafy atd.) tabulkového procesoru MS Excel takovým způsobem, aby uměli tabulkový procesor MS Excel velmi efektivně používat pro všechny typy kancelářských prací.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

19.  MS Excel 3 – makra pro začátečníky

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Tabulkový procesor MS Excel je velmi užitečný nástroj, který, je-li používán vhodným způsobem, velmi usnadňuje práci s čísly, daty a nejrůznějšími výpočty. Kurz je zaměřen především na jednu část funkcí tabulkového procesoru MS Excel a to na tvorbu maker a jejich praktické používání.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalost programu MS Excel do té míry, aby byli schopni programovat makra.

Cílem kurzu je, že po ukončení školení budou účastníci kurzu znát:

 • význam a využití maker MS Excel,
 • základy používání maker MS Excel,
 • základy editoru Visual Basic Editor,
 • specifikovat případné požadavky na IT oddělení.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Co to jsou makra, ukázky použití
 • Vytvoření jednoduchého makra záznam
 • Práce s makry
 • Základy editoru Visual Basic Editor
 • Příklady zápisu kódů
 • Dialogová okna
 • Konstrukce WITH, IF, cykly FOR, WHILE, DO
 • Pole

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost prostředí a nástrojů MS Excel na úrovni kurzu MS Excel 1 a 2.

Přínos kurzu: účastníci kurzu budou schopni používat pokročilé možnosti (formáty, tabulky, funkce, grafy atd.) tabulkového procesoru MS Excel takovým způsobem, aby uměli tabulkový procesor MS Excel velmi efektivně používat pro všechny typy kancelářských prací. Zároveň se budou umět vyhnout únavným, opakovaným, rutinním činnostem v prostředí MS Excel. Tím se jejich práce stane podstatně efektivnější a rychlejší.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

20.  MS Excel 4 – makra pro pokročilé

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠ pedagog, VŠPP, a.s.

Tabulkový procesor MS Excel je velmi užitečný nástroj, který, je-li používán vhodným způsobem, velmi usnadňuje práci s čísly, daty a nejrůznějšími výpočty. Kurz je zaměřen na jednu část funkcí tabulkového procesoru MS Excel a to na tvorbu maker a jejich používání.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalost programu MS Excel do té míry, aby byli schopni programovat makra.

Cílem kurzu je srozumitelnou formou seznámit účastníky kurzu se základy práce s makry MS Excel a s vybranými aplikacemi maker MS Excel. Po ukončení školení tak budou účastníci kurzu znát:

 • význam a užití maker MS Excel,
 • základy užívání maker MS Excel,
 • základy editoru Visual Basic Editor,
 • specifikovat případné požadavky na IT oddělení.

Lektory kurzu jsou externí spolupracovníci nebo interní pracovníci VŠPP, a.s., kteří jsou garantem vybíráni tak, aby jejich odbornost odpovídala profesnímu zaměření účastníků kurzu. Kvalitu kurzu a kvalitu lektorů garantuje odborný garant.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata.

 • Rozbor a úpravy záznamu maker
 • Zachytávání chyb
 • Výpočty
 • Formuláře
 • Export a import maker
 • Vestavěné funkce
 • Praktické aplikace maker

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost prostředí, nástrojů a maker MS Excel na úrovni kurzů „MS Excel 1, 2 a 3.

Přínos kurzu: účastníci kurzu budou schopni využívat další možnosti tabulkového procesoru MS Excel takovým způsobem, aby se vyhnuli únavným, opakovaným, rutinním činnostem v prostředí MS Excel.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena kurzu: cenu stanovujeme dohodou v závislosti na místu konání a počtu účastníků. Při větším počtu účastníků poskytujeme výrazné slevy. V ceně kurzu je i malé občerstvení.

Poznámka: vzdělávání probíhá standardně ve skupinách. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz