Kombinovaná forma studia

Profesně orientované kombinované studium je určeno lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání při zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.

Dálkové studium probíhá jednou měsíčně vždy v pátek a sobotu (ve stanovených termínech), kde je účast studenta na výuce nepovinná.

U dálkového studijního programu jsou shodné podmínky pro přijetí studentů ke studiu, cíle realizace programu, způsob ukončování jednotlivých předmětů, stejný obsah souborných i státních bakalářských zkoušek, stejně tak standardní délka studia v počtu tří let jako u prezenční formy studia. 

Zkouškové termíny jsou pro obě formy studia totožné.

DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL

Naše vysoká škola jako jediná ze všech soukromých vysokých škol v České republice obhájila mezinárodní certifikát udělovaný Evropskou komisí – Diploma Supplement Label.

Tento dodatek k diplomu vydávaný automaticky každému úspěšnému absolventovi od akademického roku 2004-2005, oceňuje srovnatelnost kvality výukového procesu na škole s evropskými standardy.

Dokument obsahuje údaje o studiu, včetně výpisu zkoušek, zápočtů, počtu kreditů a dosaženého hodnocení. Dodatek k diplomu rozšiřuje potenciálním zaměstnavatelům informační základnu o budoucích zaměstnancích, uchazečům o práci pak dává i na mezinárodním trhu vyšší šance k osobnímu uplatnění.

Mezinárodní certifikát Diploma Suplement Label se obnovuje každé dva roky. V České republice je v současné době 15 velkých veřejných vysokých škol s uděleným certifikátem, ale pouze jediná soukromá škola – my.

Dodatek k diplomu je v souladu se standardním modelem stanoveným Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO. Dokument zprostředkovává potenciálním zaměstnavatelům informace úrovni, kontextu a obsahu studia. Zahrnuje také národní vzdělávací soustavu.

ORGANIZACE DÁLKOVÉHO STUDIA

Časový plán je pro prezenční i dálkové studium shodný. Rozdílný je však počet kontaktních hodin, které student studuje kombinovanou formou.

U každého předmětu, který student studuje kombinovanou formou, se předpokládá, že student je v kontaktu s učitelem:

  • V rámci soustředění (tutoriálů), které představují v každém semestru od 40 do 56 hodin. Tutoriály se uskutečňují v pátek a sobotu, případně i v neděli;
  • V rámci týdenních konzultačních hodin, které jsou učiteli v každém semestru pevně stanoveny. Kontakt je možný osobní, telefonický nebo prostřednictvím elektronické pošty;
  • Prostřednictvím písemných materiálů, které student samostatně zpracovává z jednotlivých předmětů a zasílá stanoveným způsobem na školu.

Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:

Rok 1. 2. 3. Celkem
Období výuky 26 26 20 72
Období seminářů* 2,5 2,5 2,5 7,5
Období zkoušek 13 13 13 39
Odborná praxe 0 0 6 6
Období prázdnin 12 12 12 36

* Období seminářů – v průběhu semestru se budou konat 4 tutoriály

OBSAH  TUTORIÁLŮ

Náplň tutoriálů v každém semestru dálkového studia odpovídá vzorovému studijnímu plánu. 

Na prvním tutoriálu v každém semestru  je student seznámen s obsahem předmětů, které si pro daný semestr zapsal a s metodikou jejich studia. Současně obdrží základní materiály ke studiu a úlohy, které bude mít povinnost v průběhu semestru vypracovat.

Druhý, případně třetí tutoriál, je věnován základním problémům, s nimiž se studenti při studiu setkávají, vyhodnocení dosud zpracovaných materiálů studenty a zodpovězení dotazů. 

Závěrečný tutoriál je věnován výkladu složitějších problémů z daného předmětu a hodnocení vypracovaných materiálů. Závěrečné testy, ústní kontrola a zkoušky se u předmětů studovaných kombinovanou formou provádějí v termínech, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy.

KOMUNIKACE STUDENTŮ SE ŠKOLOU PŘI DÁLKOVÉM STUDIU

Student zasílá učiteli buď v písemné podobě, nebo elektronicky požadované materiály, které učitel kontroluje, hodnotí a vrací zpět studentům. Podrobnosti komunikace s učiteli jsou součástí podrobné dokumentace k jednotlivým předmětům. Při studiu konkrétních předmětů předpokládáme tyto způsoby komunikace mezi studenty a učiteli:

Student na základě zadání (je k dispozici buď na osobních stránkách vyučujícího ve Školním informačním systému – UIS nebo jsou zadané úlohy uloženy v UIS) zpracuje úlohy, které  jsou u každého předmětu koncentrovány do několika dávek (obvykle 3 až 4 dávky).

Dávku zpracovaných úloh student vypracuje a ukládá do UIS. Učitel úlohy hodnotí v elektronické podobě a hodnocení uloží do UIS. Jsou-li zadané úlohy správně zpracovány, je dávka uznána.

Jsou-li některé úlohy zpracovány nesprávně, student je povinen provést jejich opravu a uložit ji opět do UIS. Postup se opakuje do té doby, až učitel bude všechny úlohy považovat za správně zpracované.

Další možností komunikace studentů s učiteli je postup, kdy student zpracuje individuálně zadané úlohy a přinese si je s sebou na příslušné soustředění.

Na soustředění učitel vyloží správné řešení úloh a student má možnost porovnat svůj postup a výsledky svého řešení se správným řešením. Konečnou verzi dávek vypracuje až po konzultacích, posílá je učiteli způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.

Dávky slouží především studentům k vlastnímu sebehodnocení, tj. student má možnost ověřit si, do jaké míry zvládl požadovaný materiál. K vlastnímu hodnocení studenta slouží písemné zápočtové testy a ústní zkoušení, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy.

Základní komunikace studentů se školou a školy se studenty probíhá prostřednictvím internetu a školního informačního systému. Důležité informace a aktuální zprávy budou studentům hromadně zasílány prostřednictvím e-mailu.

 

další členové skupiny