Studijní moduly a workshopy

PRÁVO V MANAŽERSKÉ PRAXI

Moduly obsahují s výjimkou úvodního workshopu vždy 8 hodin přímé výuky. Závěrečný modul je věnován prezentacím závěrečných písemných prací.
VÝUKA VŽDY V SOBOTU V PROSTORÁCH VŠO, SPÁLENÁ 14, PRAHA 1
OD 9.00 DO 16.30 HODIN,
výuka dopoledne 9.00 – 10.30, 15 min přestávka, 10.45 – 12.15, oběd 12.15 – 13.15 hodin,
výuka odpoledne 13.15 – 14.45, 15 minut přestávka, 15.00 – 16.30 hodin.

Úvodní workshop (5) – 2/3

12. 10. 2019,  16.00 – 17.30 workshop, 18.00 – 20.30 společenská část

garanti: prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Seznámení se studiem a jeho koncepcí. Představení garanta studijního programu doc. JUDr. Daniela Patěka, Ph.D. a lektorů. Prvotní informace a doporučení pro efektivní studium, kontinuální práci na písemných projektech a postupné zpracování závěrečné práce během studia. Vzájemné seznámení studentů v rámci společenské neformální části za přítomnosti vedení školy, garanta a lektorů.

Úvod do systému práva (8) – 4/4

13. 10. 2019

garanti: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (ODPOLEDNE), Mgr. Michal Pokorný (DOPOLEDNE)

Seznámení se systémem práva (kontinentální x anglosaské, soukromé x veřejné), s veškerými podstat-nými právně relevantními skutečnostmi jako východiskem pro další studium. Postavení národního práva v kontextu práva EU. Charakteristika nejdůležitějších právních odvětví.

Závazkové právo a prevence vzniku pohledávek (8) – 8

09. 11. 2019

garant: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.

Závazkové právo v kontextu soukromoprávní úpravy, smlouva jako nejčastější důvod vzniku závazku, solidární závazky, předsmluvní odpovědnost, změna okolností, neúměrné zkrácení, lichva, základní principy náhrady újmy v soukromém právu, prevence vzniku škod.

Vymahatelnost práva (8) – 4/4

07. 12. 2019

garant: JUDr. Jaromír Císař a advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný

Osvětlení možností, které nám poskytuje právní řád se zaměřením na prevenci (bezvadnost a úplnost smluvních podkladů). Systém justice – soudy, státní zastupitelství, orgány činné v trestním řízení. Alternativní možnosti (mediace) řešení sporů. Několik poznámek k insolvenčnímu řízení. Zastoupení advokátem, právní služba ve firmě a možnosti její organizace.

Důvěrné informace a ochrana osobních údajů (8) – 4/4

15. 2. 2020

garanti: JUDr. Helena Chaloupková, Mgr. et. Mgr. Jan Šmejkal

Ochrana důvěrných informací (obchodní tajemství, know-how) ve smlouvách, při akvizicích (due diligence) a ve vtahu k zaměstnancům, ochrana osobních údajů (včetně GDPR), z pohledu vnitřní činnosti firem, prodeje zboží a poskytování služeb a v rámci obchodních vztahů.
Ochrana pověsti právnické osoby a ochrana osobnosti v mediální a marketingové komunikaci.
Mediální komunikace, firemní komunikace navenek, vystupování osob na veřejnosti (tiskové konference, sdělovací prostředky). Marketingová komunikace, způsoby obchodních sdělení (reklama, sponzorování, umístění produktu).

Obchodní společnosti (8) – 8

14. 3. 2020

garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Obchodní společnosti jsou právním konstruktem (druhem právnických osob), jehož prostřednictvím je umožněno efektivně provozovat podnikatelskou činnost. Osoby se v nich mohou sdružovat za společným (podnikatelským) cílem a příslušná právní úprava nabízí jednotlivá schémata, která zabezpečí řádné fungování obchodní společnosti, tj. spolupráci jejích společníků a kompetentní a zodpovědnou správu jejích záležitostí. Tento ideál je samozřejmě v konkrétních právních normách a v praxi obtížné sledovat a zcela naplnit. V rámci výkladu proto budou analyzovány nové instituty práva obchodních společností, vykládány problematické aspekty regulace činnosti obchodních společností a prezentována aktuální judikatura Nejvyššího soudu.

Povinnosti manažera v oblasti pracovněprávních vztahů (8) – 4/4

18. 4. 2020

garanti: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Oblast pracovního práva je nedílnou součástí managementu. Rámcová znalost tohoto oboru práva, je tak elementární součástí komplexu znalostí, bez kterých nelze úspěšně řídit společnost. V rámci tohoto pracovněprávního bloku, si osvojíte znalost praktické aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce v pracovněprávních vztazích. Zejména, jednání před vznikem pracovního poměru a jeho sjednání, změny a rozvazování pracovního poměru, dále některé otázky týkající se dovolené, překážek v práci a náhrady újmy.

Trestní odpovědnost manažera a firmy (8) – 4/4

16. 5. 2020

garanti: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Znalosti základů trestní odpovědnosti obchodních společností i fyzických osob jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí manažerských funkcí bez vystavování se zbytečným rizikům případného trestního stíhání. Poslední novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob tuto oblast výrazně modifikovala, když na jedné straně rozšířila až na několik výjimek možnost trestního postihu na prakticky všechny trestné činy, na straně druhé umožnila za splnění určitých podmínek se trestní odpovědnosti zprostit. Jaký způsobem je v tomto ohledu vhodné postupovat a jaká preventivní opatření se v praxi osvědčují, bude obsahem výkladu této velmi aktuální problematiky.

Státní a evropská regulace podnikání (8) – 8

13. 6. 2020

garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Svobodný rozvoj podnikatelské činnosti představuje významný pilíř současné společnosti. Právo pod-nikat je důležitým právem chráněným i v rovině ústavní. Přesto má toto právo řadu regulačních limitů. Ochrana konkurenčního prostředí, ochrana zájmů spotřebitelů a jiných zákazníků a ochrana osob, které s podnikateli uzavírají různorodé smlouvy, si vyžádaly přijetí a uplatňování předpisů, jež stanoví meze soutěžnímu chování podnikatelů (soutěžní právo) a které modifikují obecné smluvní právo, zejména limitují smluvní volnost stran ve prospěch zvýšené ochrany osob, s nimiž podnikatelé vstupují do závazku (zvláštní regulace obchodních závazků). Regulační rámec podnikání v ČR je přitom silně ovlivněn právem evropským, které stanoví podnikatelské volnosti nepřekročitelné meze, ale zároveň i vytváří chráněný prostor pro rozvoj podnikatelské činnosti, do něhož nemůže národní zákonodárce svévolně zasahovat.

Závěrečný workshop (8) – 5/3

14. 6. 2020, 14.30 – 17.30 workshop, 18.00 -20.30 společenská část

garanti: prof. JUDr. Helena Válková, CSc., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Závěrečný modul uzavírá odborné moduly prezentací závěrečné písemné práce, v rámci, které bude student – autor upozorněn na případné chyby věcné i formální povahy, včetně návrhu, jak je odstranit. Zároveň mu bude doporučen postup vedoucí k úspěšnému ukončení studia odevzdáním práce splňující všechny požadavky kladené na program LL.M. ze strany VŠPP. Prezentace prací proběhne před lektory a vedením školy. Po formální části workshopu bude pokračovat neformální společenská část, kde se naposledy studenti společně setkají a budou si moci sdělit své dojmy a zkušenosti získané v průběhu studia LL.M.