Studijní moduly a workshopy

Povinné moduly a workshopy

 

Úvodní workshop          

Představení koncepce studia. Seznámení se studijním mentorem a koordinátory studia, kteří posluchačům sdělí doporučení pro efektivní studium a kontinuální práci na písemných projektech.

 1.       Marketing (8 výukových hodin)

garant: Jaroslav Holý, MBA

ředitel odboru marketingu a komunikace agentury CzechInvest

Řízení marketingových procesů včetně volby vhodné marketingové strategie pro různé typy organizací. Budování značky. Aplikace strategického i taktického marketingu napříč firmou se zaměřením na praktické využití a příklady. Řízení interního marketingu jako nástroje pro dosažení lepších výkonů firmy.

2.       Finanční řízení I. (8 výukových hodin)

garant: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

prezident Asociace profesních účetních ČR

Vypovídací schopnost účetních výkazů pro kvalitní rozhodování manažera (rozvaha x výsledovka, informace skryté v příloze). Vztah zisku a cash flow, stanovení bodu zvratu, kalkulace, tvorba rozpočtu. Časová hodnota peněz a její dopady na investiční rozhodování firmy. Řízení rizika prostřednictvím derivátových transakcí.  

3.       Manažerské ICT (8 výukových hodin)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Praktické dovednosti potřebné pro získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení ekonomických dat s akcentem na podnikovou praxi. Důraz je kladen zejména na tvorbu analýz, reportů, vizualizací a výstupů pro podporu rozhodování, ale i na kritické zhodnocení relevantnosti získaných dat.

 4.       Leadership a manažerské dovednosti (8 výukových hodin)

garant: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí katedry manažerské psychologie a sociologie VŠE v Praze a externí konzultantka QED Group

Nové trendy v leadershipu. Zásady klíčových manažerských dovedností v oblasti vedení lidí a podmínky jejich účinné aplikace. Analýza a reflexe vlastního stylu vedení lidí. Ovlivňování kreativního potenciálu pracovních skupin a týmů; formování inovativního klimatu v organizacích.  

5.       Projektové řízení (8 výukových hodin)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Principy projektového a procesního managementu. Efektivní práce s vybranými nástroji pro podporu rozhodování, projektového řízení a hodnocení projektů. Demonstrace plánování a tvorby projektů, jejich realizace, kontroly výstupů, týmové spolupráce a zvyšování efektivity procesů na praktických příkladech.

6.       Strategický management (8 výukových hodin)

garant: MgA. Miroslav Matyáš

Proč je strategie pro řízení obchodu a podniků důležitá? Na jakých základech stojí? Jak se řídí a jak se vyhodnocuje? Jaké nástroje mám k dispozici? Jak zajistím motivaci a spolupráci potřebných týmů, kolegů, nadřízených, akcionářů?
Předmět a lektor poskytnou praktický pohled na téma řízení a pochopení strategie, jejích základů a způsobů řízení. Cílem je umožnit studentům aktivní osobní zkušenost, vyzkoušení a formulaci návodů, jak pracovat s klíčovými aspekty budování a řízení strategie a čeho se v tom ohledu vyvarovat.

7.       Řízení malých a středních podniků (8 výukových hodin)

garant: Ing. Jaroslav Šafránek

předseda představenstva GRALL a.s. 1995-2006

Průřezový modul navazující na znalosti získané v modulech předcházejících. Klíčové faktory úspěchu při řízení malých a středních podniků. Vymezení předmětu podnikání, systémy řízení společností, podnikové procesy a vztahy se zákazníky. Práce s lidskými zdroji se zaměřením na výběr, výchovu a vzdělávání zaměstnanců.

 

Závěrečný workshop (4 + 4 společenská část)

Cílem workshopu je poskytnout studentům možnost prezentace tezí jejich závěrečné práce a formou diskuse s odbornými garanty sdělit případná doporučení tak, aby byla závěrečná práce po formální i věcné stránce úspěšná. Společnou diskusí nad prezentovanými tématy mají studenti také možnost sdílet své zkušenosti v dané oblasti. Po prezentacích následuje společenský raut.

 

Volitelné moduly (nepovinné)

1.      Finanční řízení II. (4 výukové hodiny)

garant: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

prezident Asociace profesních účetních ČR

Finanční plánování firmy. Řízení pracovního kapitálu (optimalizace výše zásob, řízení pohledávek a dluhů, optimalizace peněžních prostředků). Oceňování firmy pro vlastníka i investory.

2.      Právní minimum pro podnikatele (4 výukové hodiny)

garant: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.

vedoucí ústavně-právního oddělení Ministerstva spravedlnosti

Přehled právních odvětví a klíčových právních předpisů pro podnikatelskou praxi. Vzory právních dokumentů. Typy soudních řízení včetně alternativního řešení sporů. Role úřadů a správní řízení. Živnostenské právo – podnikatel, obchodní korporace, obchodní firma. Obchodně závazkové vztahy.

3.      Mezinárodní obchodní styk a etiketa (4 výukové hodiny)

garant: Ing. Monika Bokšová, M.A.I.S.

vedoucí oddělení protokolu Ministerstva spravedlnosti 2014-2015

Etiketa pro obchodní jednání i společenská setkávání. Význam dobré úrovně ústního a písemného projevu. Profesionální styl oblékání pro muže a ženu. Přijímací řízení, specifika psaní životopisů a motivačních dopisů v českém a anglosaském prostředí.