Marketingové komunikace

Charakteristika oboru:

Profesně zaměřený magisterský studijní program Marketingové komunikace doplňuje znalostní segment z oblasti vzdělávání mediální a komunikační studia. Studijní program vychází z nových potřeb praxe požadující co nejefektivnější komunikaci se svými zákazníky, klienty, partnery a jinými stakeholdry, zejména při využití online médií a to prakticky ve všech oblastech současné společenské reality. Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má tato komunikace na zákazníky, klienty, voliče a to velmi často i z pohledu dalšího rozvoje společnosti do značné míry vliv negativní. Proto je koncepce předkládaného studijním programu zaměřena nejen na osvojení hlubokých teoretických znalostí a profesních kompetencí, ale i na etickou stránku marketingových komunikací s jejich vlivem, v dnešní době turbulentních změn, nejen do oblasti marketingu a marketingových komunikacích, ale i na změny celospolečenské.  Studijní program je koncipován tak, že logicky navazuje na profesně orientované bakalářské studium a vybavuje studenta mnohem větším a kvalitnějším spektrem znalostí a kompetencí s důrazem na multidisciplinární přístup marketingových komunikací. Magisterský studijní program Marketingové komunikace vychází z potřeby hlubšího poznání nejen samotných dynamicky se měnících komunikačních procesů, které probíhají v tradičních i nových médiích, ale i nutných souvislostí a kontextu, díky kterým se tak děje. Potřeba profesionálně připravených odborníků na magisterském stupni vysokoškolského vzdělání v oblasti marketingové komunikace reaguje na konkrétní podněty a požadavky praxe a zvýšení odborné kvalifikace osob, které v této oblasti pracují resp. se na příslušné pracovní pozice relevantní ke studijnímu programu připravují.

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (pouze kombinované studium Ostrava): Březen 2019

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium Ostrava, Praha, Brno): Říjen 2019

 

Forma studia: Prezenční – (Ostrava), Kombinovaná – (Ostrava, Praha, Brno)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Ostrava, Praha, Brno

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na příslušné studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava
Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Uplatnění absolventů

Profil absolventa

Profil absolventa studijního programu Marketingové komunikace vychází z potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokázal své vědomosti a znalosti ve všech oblastech svého odborného zaměření s důrazem na dodržování nejen platných zákonů, ale i etického chování.

 

Absolvent magisterského stupně studijního oboru Marketingové komunikace prokazuje následující všeobecné znalosti, schopnosti a dovednosti:

 • absolvent umí jasně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v jazyce českém, je schopen vyjadřovat se přesně, kultivovaně s širokým rozhledem v písemném i ústním projevu, argumentačně obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti;
 • absolvent je schopen samostatně a kriticky myslet, samostatně se rozhodovat, zvažovat důsledky svého rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost; své rozhodnutí zdůvodnit přesvědčivými argumenty a jasně je prezentovat;
 • vedle schopnosti pracovat v týmu si osvojí vlastnosti nutné pro vedení týmu a pozitivní motivaci spolupracovníků;
 • vytváření hierarchie životních a profesionálních hodnot, která vede ke schopnosti projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost s orientací na přijetí základních principů demokratické společnosti;
 • pochopení globálních souvislostí vývoje společnosti při současném chápání a respektování její kulturní rozrůzněnosti;
 • schopnost soužití s ostatními lidmi, tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám;
 • přijetí etického kodexu profesionálního chování pracovníka marketingu a marketingových komunikací, včetně vědomí vlastní odpovědnosti při jeho naplňování;
 • osvojení návyků pro trvalé rozvíjení svých profesionálních znalostí a dovedností formou celoživotního vzdělávání.

V oblasti odborné a speciální absolvent prokazuje následující kompetence:

 • široké znalosti oblasti sociálně-ekonomické a kulturní reality společnosti a schopnost využití těchto znalostí v teorii i praxi marketingových komunikací;
 • hluboké a detailní znalosti teorie reklamy a marketingových komunikací, které jsou nezbytné pro hlubší pochopení fungování efektivní formy propagace a reklamy výrobků a služeb;
 • osvojení znalostí a dovedností v oblasti řízení marketingových komunikací, distribuce produktu a služeb, oceňování a umístění na trhu, a to včetně zaměřením na mezinárodní dimenzi, globální souvislosti a kulturní odlišnosti současného světa;
 • znalosti a dovednosti tvorby reklamních strategií s důrazem na jejich kreativní část související s volbou strategie reklamního sdělení, apelu, formátu, informačního obsahu a provedení a to nejen v kontextu české, ale i mezinárodní reklamy;
 • schopnost využít znalostí a dovedností pro aktivní využívání nových komunikačních technologií nejen při zpracování sociálně-ekonomických informací v procesu řízení komunikačních aktivit, ale i v oblasti účinné a efektivní komunikace organizace s jejími partnery a zákazníky;
 • dovednosti spojené s budováním image organizace a jejích produktů včetně připravenosti organizace na zvládnutí případné krizové situace;
 • schopnosti plánování, organizování, řízení a vyhodnocování dílčích či komplexních projektů z oblasti marketingových komunikací v souvislosti se strategickým rozvojem organizace, včetně posouzení náročnosti a efektivnosti těchto projektů, návazně pak uplatnění těchto poznatků a závěrů v dalších komunikačních aktivitách;
 • kompetence využívat v průběhu studia osvojených vědomostí a dovedností pro aktivní využívání digitálních informačních technologií v procesu řízení aktivit marketingové komunikace se znalostí všech výhod, ale i nebezpečí, které tato forma komunikace sebou přináší.;
 • základní znalosti z oblasti tzv. knowledge managementu a inovačního podnikání;
 • dovednosti, které jsou nezbytné pro plánování a organizaci průzkumu trhu a sociálně-ekonomických podmínek, statistické zpracování, analýzu a vyhodnocení informací, interpretaci a využívání získaných poznatků vyplývajících z trhu či sociálně-ekonomické reality v procesu rozhodování a řízení lidí;
 • dle vlastního zájmu a profilace si může student osvojit znalosti analytiky webu resp. krizové komunikace organizace, stejně jako prostřednictvím dalších volitelných předmětů získat profesní praktické kompetence či znalosti specifik komunikace neziskového sektoru resp. prohloubit své znalosti jazyka reklamy a marketingových komunikací, kterým je angličtina.

Odborná profilace rovněž umožní absolventům uplatnění nejen v komerčních subjektech, ale i v orgánech neziskových organizací, občanských sdružení, ve státní správě a samosprávě na pracovních pozicích, souvisejících s problematikou komunikace jak vnější, tak i vnitřní. V předkládaném studijním programu je také kladen důraz na využívání nových technologií v marketingové komunikaci.

Relevantní charakteristické profese:

 • malý a/nebo střední podnikatel v oblasti marketingových komunikací,
 • manažer v komerčních subjektech řídící obchodní či marketingové aktivity firmy,
 • vedoucí pracovník – marketér ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • vedoucí pracovník prodeje ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • manažer/pracovník samosprávného úřadu (kraj, město/obec) odpovědný za komunikaci úřadu,
 • manažer/pracovník neziskových organizací odpovědný za komunikaci instituce,
 • pracovník školy či jiné vzdělávací instituce odpovědný za komunikaci školy s veřejností,
 • manažer politické strany/hnutí odpovědný za komunikaci s veřejností,
 • pracovník organizace odpovědný za správu webových stránek, přípravu propagačních materiálů firmy, odpovědný za vnitřní komunikaci a teambuilding organizace, přípravu komunikace firmy v B2B prostředí (výstavy, veletrhy) atd.