Podnikání

Charakteristika oboru:

Studijní obor vyplňuje znalostní segment mezi studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rozvinuto o související poznatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení založené na kvantitativních metodách, informačních systémech, technologickém myšlení, řízení kvality procesů apod.
Svým pojetím podnikání jako procesu a rozvojem podnikavosti manažerů a podnikatelů na vědeckém základě se obor Podnikání zásadně odlišuje od oborů typu Ekonomika podniku, Management apod. Navazující magisterský obor Podnikání patří v ČR k exkluzivním oborům věnovaným podnikání.

Navazující magisterské studium je zaměřené na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu a zároveň na uplatnění studentů a absolventů v praxi. Absolventi nemají problém najít práci a patří k nejlépe honorovaným absolventům.

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční (Praha, Ostrava) + Kombinovaná (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí

 • Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.
 • Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

 

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Co budete umět

Obsahově je odborný profil studenta založen především na následujících základech:

 • odpovídající znalosti soudobé ekonomické teorie,
 • znalost soudobých manažerských a podnikatelských teorií rozvinutých do aplikací v podnikové a podnikatelské praxi se zaměřením na kvalitu podnikových a podnikatelských procesů vč. moderní logistiky a procesního řízení atd.,
 • uplatňování moderních zásad řízení zejména v oblasti podnikatelské strategie, řízení lidského potenciálu, leadershipu, intrapodnikání apod.,
 • znalosti legislativních podmínek fungování podnikatelského sektoru vč. financování, účetnictví a daní, správy společností,
 • odpovídající znalosti hospodářské politiky s důrazem na posouzení dopadů jednotlivých kroků hospodářské politiky na podnikání, zejména na zvýšení inovativnosti a konkurenceschopnosti podniků, stanovení efektivní podnikatelské strategie,
 • odpovídající znalosti podnikových financí s důrazem na posouzení dopadů finančních rozhodnutí managementu a vlastníků na podnikání,
 • znalosti v oblasti interkulturního managementu, etiky a společenské zodpovědnosti hospodářských a sociálně ekonomických rozhodnutí,
 • odpovídající znalosti v oborech souvisejících s ekonomií a podnikáním, především schopnost uplatňování kvantitativních metod a informatiky v podnikání,
 • orientace v podnikatelském prostředí v ČR, EU a ve světě,
 • znalosti projektování a technologického myšlení v podnikání,
 • získání základních poznatků z oblasti forem vzdělávání v podnikání, podnikatelském poradenství a výzkumu v oblasti podnikání.


Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Profil absolventa studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání vychází z potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokázal své vědomosti a znalosti ve všech oblastech svého odborného zaměření s důrazem na podnikání a podnikavost (tvořivost, inovativnost apod.). Absolvent navazujícího magisterského studia je orientován na získání teoretických znalostí a dovedností v oblastech souvisejících s jeho odborným zaměřením tak, aby byl schopen řídit komplexní podnikatelské projekty a zastávat manažerské funkce ve středním a vrcholovém managementu, resp. samostatně podnikat na základech kvalitativních standardů podložených soudobými poznatky teorie a praxe.