Soukromoprávní studia

Charakterisitika oboru:

Navazující magisterský studijní program Soukromoprávní studia svým obsahem navazuje na bakalářský studijní program Právní specializace v obou studijních oborech – Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Své zaměření rozšiřuje do oblasti soukromého práva a  v této oblasti také významně prohlubuje znalosti svých absolventů.

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Přijímací řízení studijního programu Soukromoprávní studia je otevřené pouze absolventům shodných nebo příbuzných bakalářských studijních programů (např. Právní specializace apod. ).

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na příslušné studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

 

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

 

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Představení oboru

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Soukromoprávní studia je připravit absolventy pro následné působení v oblastech, které vyžadují hlubší znalosti soukromého práva jako je občanské právo a obchodní právo, včetně práva obchodních korporací a s nimi souvisejících disciplín, mezinárodního práva soukromého a daňového práva, které se vztahují k podnikatelské činnosti. Absolvent získá také znalosti v oblasti civilního procesu, pojistně-právních vztahů, práva pracovního v praxi a schopnost orientace v souvisejících právních oborech.

Obsah studia je dán studijním plánem.  Standardní doba navazujícího magisterského studia je 2 roky, student je povinen získat 120 kreditů. Standardní průběh studia je 60 kreditů za akademický rok.

 

Co budete umět

Absolvent navazujícího magisterského studia studijního programu Soukromoprávní studia je po jeho absolvování vybaven potřebnou specializací a praktickými dovednostmi z oblasti práva občanského, zejména práva závazkového a věcných práv, včetně disciplín souvisejících a práva obchodního, tzn. právního postavení podnikatele, práva obchodních korporací a obchodních vztahů podnikatele a jejich specifik.

Absolvent je dále vybaven znalostmi práva pracovního, daňového práva v podnikatelské činnosti, civilního procesu, popř. i mimosoudního řešení sporů, potřebných pro spolehlivý výkon zvoleného povolání specialisty ve vybrané oblasti práva. Absolvent má potřebné  znalosti z oblasti mezinárodního práva soukromého a práva trestního.

S kvalifikační připraveností a mírou profesní adaptability je nedílně spjata schopnost absolventa podílet se samostatně na řešení právní problematiky. Jako specialista je schopen ve vybrané sféře soukromého práva interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat konkrétní agendu související s právy majetkovými či otázkami korporací.  Absolvent se dobře orientuje v občanském právu závazkovém a právech věcných, je schopen zajišťovat smluvní agendu, řešit právní otázky obchodních korporací, včetně záležitostí pro rozhodování statutárních orgánů.

 

Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Absolvent navazujícího magisterského studia bude schopen zajišťovat samostatně  právní agendu ve firmě i v jiné státní či soukromé instituci.

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, právních a ekonomických souvislostí.  Absolventi jsou připraveni pro výkon právníka – specialisty ve veřejném i soukromém sektoru.