Přijímací řízení

PŘIJETÍ KE STUDIU SE ŘÍDÍ PODLE §48, §49, §95a a §95b ZÁKONA č. 111/1998 Sb, O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

CESTA K NÁM JE OTEVŘENA – JEDNODUŠE, RYCHLE A PŘÍJEMNĚ

ŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU OD LETNÍHO SEMESTRU (ZAČÁTEK STUDIA V ÚNORU 2022) PROBÍHÁ OD 1.11.2021 DO 28.2.2022

PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU OD ZIMNÍHO SEMESTRU (ZAČÁTEK STUDIA V ZÁŘÍ 2021) PROBÍHÁ OD 1.12.2021 DO 30.9.2022

Dle novelizace školského zákona o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou č. 177/2009 Sb. o změnách pro rok 2020/2021, bychom chtěli informovat všechny uchazeče, že pro přijetí na naši školu nebude brán ohled na absolvovaný model maturitní zkoušky. Budou tedy přijati všichni absolventi SŠ, kteří předloží maturitní vysvědčení.

Poplatek za přijímací řízení: 400,-.

Forma přijímacího řízení pro uchazeče Bakalářského studia (Bc.): Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.
 • Podání kompletní přihlášky ke studiu v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému UIS (odkaz https://is.vspp.cz/prihlaska/) a úhrada poplatku za přijímací řízení.

 

 • Předložení dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou v podobě úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
  1. dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace), získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů,
  2. dokladem o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
  3. zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

 

 • Pro akademický rok 2021/2022 VŠPP požaduje doložení dokumentů potvrzujících splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia.

 

 • V případě splnění podmínek, uvedených v článku 2 odst. 1 a 2, bude uchazeč přijat ke studiu v bakalářském studijním programu bez přijímacích zkoušek.

 

 • V případě splnění podmínek, uvedených v článku 2 odst. 1, s přihlédnutím k čl. 2 odst. 3 tohoto rozhodnuti, bude uchazeč přijat ke studiu v bakalářském studijním programu bez přijímacích zkoušek, přičemž společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu VŠPP rozhodne o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle čl. 2 odst. 1) tohoto rozhodnuti a § 48 zákona o vysokých školách, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia.

 

 • Neprokáže-li uchazeč ve lhůtě stanovené podle tohoto odstavce splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, přijetí ke studiu a zápis do studia pozbývá platnosti. Tato doba se studentovi započítává do doby studia dle § 95b odst. 2) zákona o vysokých školách.

 

 • V případě osobního doručení originálního dokladu o předchozím vzdělání a po ověření vaší totožnosti na studijním oddělení si udělají studijní referentky kopii dokladu o vzdělání. Další možností je zaslání úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou. Studijní oddělení – úřední hodiny.
   

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

 

Forma přijímacího řízení pro uchazeče navazujícího Magisterského studia (Ing., Mgr.): Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.
 • Podání kompletní přihlášky ke studiu v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému UIS (odkaz https://is.vspp.cz/prihlaska/) a úhrada poplatku za přijímací řízení.

 

 • Předložení dokladu o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu v podobě úředně ověřené kopie diplomu a úředně ověřené kopie dodatku k diplomu (Diploma Supplement). Absolventi VŠPP mohou předložit diplom a dodatek diplomu bez úředního ověření. Uchází-li se o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky uvedené v tomto odstavci:
  1. dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaným podle § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) nebo podle dřívějších právních předpisů, v podobě úředně ověřené nebo
  2. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání v podobě úředně ověřené, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

 

 • Pro akademický rok 2021/2022 VŠPP požaduje doložení dokumentů potvrzujících splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia.

 

 • Uchazeč o navazující magisterské studium musí být absolventem minimálně bakalářského studijního programu ve stejné nebo příbuzné oblasti vzdělávání jako je studijní program, na který se hlásí. Podmínku příbuznosti lze rovněž naplnit doložením odborné praxe v příslušné oblasti. O naplnění této podmínky rozhoduje rektor.

 

 • V případě splnění podmínek, uvedených v článku 3 odst. 1 až 3, bude uchazeč přijat ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu bez přijímacích zkoušek.

 

 • V případě splnění podmínek, uvedených v článku 3 odst. 1, s přihlédnutím k čl. 3 odst. 3 tohoto rozhodnuti, bude uchazeč přijat ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu bez přijímacích zkoušek, přičemž společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu VŠPP rozhodne o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle čl. 2 odst. 1) tohoto rozhodnuti a § 48 zákona o vysokých školách, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia.

 

 • Neprokáže-li uchazeč ve lhůtě stanovené podle tohoto odstavce splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, přijetí ke studiu a zápis do studia pozbývá platnosti. Tato doba se studentovi započítává do doby studia dle § 95b odst. 2) zákona o vysokých školách.

 

 • V případě osobního doručení originálního dokladu o předchozím vzdělání a po ověření vaší totožnosti na studijním oddělení si udělají studijní referentky kopii dokladu o vzdělání. Další možností je zaslání úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou. Studijní oddělení – úřední hodiny

 

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

 

Procesy a formuláře:

Nostrifikace zahraničního maturitního vysvědčení

Uznávání předmětů z VOŠ a jiné VŠ

Formulář na uznání předmětů

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny