Přijímací řízení

PŘIJETÍ KE STUDIU SE ŘÍDÍ PODLE §48, §49, §95a a §95b ZÁKONA č. 111/1998 Sb, O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

CESTA K NÁM JE OTEVŘENA – JEDNODUŠE, RYCHLE A PŘÍJEMNĚ

PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU OD ZIMNÍHO SEMESTRU (ZAČÁTEK STUDIA V ZÁŘÍ 2022) PROBÍHÁ OD 1.12.2021 DO 30.9.2022

Dle novelizace školského zákona o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou č. 177/2009 Sb. o změnách pro rok 2020/2021, bychom chtěli informovat všechny uchazeče, že pro přijetí na naši školu nebude brán ohled na absolvovaný model maturitní zkoušky. Budou tedy přijati všichni absolventi SŠ, kteří předloží maturitní vysvědčení.

Poplatek za přijímací řízení: 500,-.

Forma přijímacího řízení pro uchazeče Bakalářského studia (Bc.): Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.
 • Podání kompletní přihlášky ke studiu v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému UIS (odkaz https://is.vspp.cz/prihlaska/) a úhrada poplatku za přijímací řízení.

 

 • Předložení dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou v podobě úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
  1. dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace), získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů,
  2. dokladem o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
  3. zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.
 • V případě splnění podmínek, uvedených v článku 2 odst. 1 a 2, bude uchazeč přijat ke studiu v bakalářském studijním programu bez přijímacích zkoušek.

 

 • V případě osobního doručení originálního dokladu o předchozím vzdělání a po ověření vaší totožnosti na studijním oddělení si udělají studijní referentky kopii dokladu o vzdělání. Další možností je zaslání úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou. Studijní oddělení – úřední hodiny.
   

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

 

Forma přijímacího řízení pro uchazeče navazujícího Magisterského studia (Ing., Mgr.): Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.
 • Podání kompletní přihlášky ke studiu v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému UIS (odkaz https://is.vspp.cz/prihlaska/) a úhrada poplatku za přijímací řízení.

 

 • Předložení dokladu o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu v podobě úředně ověřené kopie diplomu a úředně ověřené kopie dodatku k diplomu (Diploma Supplement). Absolventi VŠPP mohou předložit diplom a dodatek diplomu bez úředního ověření. Uchází-li se o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky uvedené v tomto odstavci:
  1. dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaným podle § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) nebo podle dřívějších právních předpisů, v podobě úředně ověřené nebo
  2. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání v podobě úředně ověřené, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

 

 • Uchazeč o navazující magisterské studium musí být absolventem minimálně bakalářského studijního programu ve stejné nebo příbuzné oblasti vzdělávání jako je studijní program, na který se hlásí. Podmínku příbuznosti lze rovněž naplnit doložením odborné praxe v příslušné oblasti. O naplnění této podmínky rozhoduje rektor.

 

 • V případě splnění podmínek, uvedených v článku 3 odst. 1 až 3, bude uchazeč přijat ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu bez přijímacích zkoušek.

 

 • V případě splnění podmínek, uvedených v článku 3 odst. 1, s přihlédnutím k čl. 3 odst. 3 tohoto rozhodnuti, bude uchazeč přijat ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu bez přijímacích zkoušek, přičemž společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu VŠPP rozhodne o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle čl. 2 odst. 1) tohoto rozhodnuti a § 48 zákona o vysokých školách, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia.

 

 • V případě osobního doručení originálního dokladu o předchozím vzdělání a po ověření vaší totožnosti na studijním oddělení si udělají studijní referentky kopii dokladu o vzdělání. Další možností je zaslání úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou. Studijní oddělení – úřední hodiny

 

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

 

Procesy a formuláře:

Nostrifikace zahraničního maturitního vysvědčení

Uznávání předmětů z VOŠ a jiné VŠ

Formulář na uznání předmětů

další členové skupiny