Prospěchové stipendium

1. Prospěchové stipendium je stipendium jednorázové a lze jej přiznat studentům prezenční formy studia na základě studijních výsledků dosažených v předcházejícím akademickém roce ve stejném typu akreditovaného studijního programu a ve stejné formě studia při dosažení:
a) studijního průměru 1,0 ve výši 3.000,- Kč,
b) studijního průměru 1,01 až 1,2 ve výši 2.000,- Kč,
c) studijního průměru 1,21 až 1,5 včetně ve výši 1.000,- Kč,

a při splnění všech následujících podmínek:

a) student vykonal všechny studijní povinnosti (zápočty, zkoušky) v řádných termínech (nikoliv opravných),
b) student splnil veškeré povinnosti související s kontrolou studia v řádném termínu,
c) student zaplatil poplatek za studium (dále jen „školné“) v termínech dle platebního kalendáře, který je součástí smlouvy o studiu, a nemá žádné jiné splatné finanční závazky vůči škole,
d) se studentem nebylo zahájeno disciplinární řízení.

2. Žádost o prospěchové stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního systému školy nejdříve dnem zápisu do vyššího ročníku, avšak nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do vyššího ročníku.

další členové skupiny