Mezinárodní spolupráce

VŠPP pokládá rozvoj spolupráce se zahraničními vysokými školami za jednu ze svých priorit. Zapojení do mezinárodní spolupráce považujeme za cestu k růstu konkurenceschopnosti jak samotné školy na trhu vzdělávání, tak jejích absolventů na trhu práce.

Spolupráce s vysokými školami ze zahraničí je zakotvena v dlouhodobých smluvních vztazích. Jde především o smlouvy o spolupráci a partnerství, výměně zkušeností a know-how na poli terciálního vzdělávání, aplikovaném výzkumu, výměně studentských pobytů a dalších oblastech.

PARTNEŘI

Mezi naše nejvýznamnější zahraniční partnerské školy patří tyto:

  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (vsemvs.sk)
  • Kemi-Tornio University of Applied Science (tokem.fi)
  • University of Huelva (uhu.es)
  • Rousse University „Angel Kanchev“ (uni-ruse.bg)
  • Klaipeda State College (kvk.lt)
  • Donau-Universität Krems (donau-uni.ac.at)
  • Ruskou chemickotechnologická univerzita D. I. Mendělejeva (RCHTU) v Moskvě (muctr.ru)
  • Moskevská univerzita S. J. Witta (www.muiv.cz)

Dále probíhá oslovování zahraničních univerzit za účelem uzavření dalších bilaterálních smluv. Velký důraz klademe také na speciální projekt zaměřený na získání dlouhodobých partnerství s vybranými univerzitami z USA a Kanady. Tento projekt má na starosti samostatná pracovní skupina.

TEMPUS

Naše škola se jako jediná soukromá škola v ČR zapojila do programu Tempus, projektu EU, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích. Cílem Tempusu je podpořit partnerské země v provádění reforem a modernizace jejich vysokoškolských vzdělávacích systémů. Program také usiluje o podporu vzájemné propojenosti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy, které vyplývají z Boloňského procesu a Lisabonské strategie. Kromě nás je do projektu Tempus za ČR zapojeno pět veřejných vysokých škol, například Univerzita Karlova, VUT Brno, Masarykova univerzita a další.

Posílení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání, rozšíření kapacity vysokoškolských institucí v partnerských zemích, posílení rozvoje či podpora vzájemného porozumění mezi lidmi a kulturami v EU a v partnerských zemích. To jsou hlavní cíle projektu Tempus, jehož součástí je i Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. Jedná se o podporu vysokého školství zemí východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře.

Mezi hlavní úkoly naší účasti v rámci programu patří zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání Albánie, uplatňování procesů a metodiky založené na výstupech. Vzhledem k tomu, že Albánie usiluje o vstup do EU, má škola na starosti také jejich přípravu pro účast v Programu celoživotního učení.

Předávání zkušeností v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Albánii zaštiťuje koordinátor z Německa – Univerzita Koblenz-Landau, dále na projektu kromě VŠPP spolupracují také vysoké školy z Nizozemí, Itálie a Francie. Podpora se týká osmi vysokých škol v Albánii.

další členové skupiny