Studentská vědecká a odborná činnost

SVOČ – studentská vědecká a odborná činnost na VŠPP

VŠPP podporuje odbornou činnost studentů i jejich publikační aktivity, a tím přispívá k jejich dalšímu odbornému růstu a  k integraci celé akademické obce s cílem posilovat a rozvíjet výzkumné aktivity školy.

Organizace SVOČ

1. Studentská vědecká a odborná činnost (dále SVOČ) je odborná studentská soutěž, která je organizována na VŠPP jak pro její studenty, tak je otevřená ostatním studentům veřejných, státních a soukromých škol.

2. Soutěž, její pravidla i každoroční upřesnění organizace vyhlašuje rektor VŠPP.

3. Soutěž je dotována peněžitými cenami pro vítěze, jejich výši určuje kvestor školy.

4. SVOČ se vyhlašuje ve 5 nezávislých kategoriích: právo, podnikání, ekonomika, informační technologie.

5. V každé z uvedených kategorií se vyhodnotí maximálně tři nejlepší práce. Přitom se hodnotí jejich přidaná hodnota, odborná úroveň a také úroveň prezentace (písemné i ústní).

6. Do soutěže lze přihlásit originální, vlastní práce studentů (jednotlivců i kolektivu). Přihlásit lze také kolektivní díla, pokud aspoň jeden ze spoluautorů je studentem VŠPP.

7. Dílo přihlášené do soutěže SVOČ musí mít předepsanou písemnou formu požadovanou pro bakalářské práce a musí být v soutěži veřejně prezentováno.

Titulní list

Pravidla pro psaní

8. Díla lze do soutěže přihlašovat od okamžiku vyhlášení až do stanovené závěrky. Práce se odevzdávají dvou tištěných exemplářích na katedry, na kterých byla práce vypracována v obalu s nadpisem SVOČ a jedna elektronická kopie na e-mailovou adresu koordinátora SVOČ (martin.trcka@vspp.cz).

9. Vyhlášení soutěže SVOČ se děje veřejně, obvykle na školním webu. Každý učitel školy je povinen soutěž SVOČ prezentovat ve své výuce.

10 .Práce vyhodnocují odborné komise, které jsou schváleny kolegiem rektora na základě doporučení garantů oborů.

11. Odborné komise rozhodnou o tom, které práce splňují podmínky soutěže na základě posouzení recenzentů – platí pravidlo double blind.  Práce, které komise shledá způsobilými, postoupí k veřejné prezentaci.

12. Prezentace díla je veřejná a musí ji provést aspoň jeden z autorů. Odborná komise zhodnotí úroveň prezentace díla.

13. Poté, co proběhnou veřejné prezentace, odborná komise stanoví pořadí prací podle jejich odborné kvality. Pořadí se stanoví v každé kategorii nezávisle. Komise současně rozhodne, které práce budou oceněny finanční odměnou.

14. Proti hodnocení recenzentů i proti rozhodnutím odborné komise se lze odvolat k rektorovi. Jeho rozhodnutí je konečné.

15. Výsledky SVOČ, zejména názvy prací a autoři vítězných prací, budou vhodnou formou prezentovány na školním webu.

16. Všichni autoři obdrží diplom o jejich účasti v soutěži. Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni také při promocích.