Centrum vědecké a výzkumné činnosti

Na naší škole se v oblasti vědy a výzkumu děje dost věcí. Realizujeme výzkumné projekty v IT, ekonomických vědách a také v právní nauce. Organizujeme výzkumy – ať už sami, nebo ve spolupráci s různými specializovanými institucemi. Také vydáváme vlastní vědecký časopis, děláme národní soutěž o nejbezpečnější řešení… a na všechno tohle přece musí někdo dohlížet, jinak by z toho mohl být docela guláš.

Centrum vědecké a výzkumné činnosti bylo zřízeno v roce 2011. Tento institut řídí a za jeho činnost odpovídá prorektor pro vědu a výzkum. Členy Centra jsou dále prorektoři, kvestor a vedoucí kateder.

Hlavním smyslem a cílem Centra je podpora vědy a výzkumu na škole včetně vytvoření a zpracování interních grantů.

K jeho dalším aktivitám patří řízení a koordinace vývojových a tvůrčích aktivit školy, např.:

  • vývoj a příprava multimediálních učebních pomůcek,
  • tvorba odborných publikací použitelných pro výuku,
  • příprava počítačových programů, algoritmů a aplikací pro praxi, vč. orgánů státní správy, školství, malých a středních podniků a individuálních podnikatelů,
  • zpracování stanovisek, dobrozdání, expertních a oponentních posudků pro soukromé i veřejné subjekty,
  • zpracování marketingových studií pro podnikatelské subjekty,
  • ověřování a další prohlubování vybraných manažerských metod a nástrojů (např. metody balanced scorecard, analýzy portfolia apod.), a další.

Centrum vědecké a výzkumné činnosti je členěno na 4 základní sekce:

  • Stálá komise je složena z vedoucích jednotlivých kateder.
  • Sekce přispěvatelů se mění v průběhu roku. Jejími členy jsou řešitelé aktuálních projektů nebo jinak aktuálně zainteresované osoby, především externí a interní vyučující.
  • Studentská sekce je složena z aktuálních účastníků studentských výzkumných soutěží a grantových projektů.
  • Komunikační sekce má na starosti propagaci a popularizaci průběhu a výsledků vědecké a výzkumné činnosti školy.
další členové skupiny