Realizované projekty a granty

Když se chcete stát školou, co má nálepku „vědecká“, musíte zkrátka něco dělat, ono to jen tak, samo nepřijde. Také si musíte vybrat – vlastně nemusíte, ale je to tak lepší – nějaký směr, ve kterém se budete ve vědě a výzkumu jaksi profilovat. Abyste nebyli kočkopes, ale aby bylo jasné: tohle dělá VŠPP. A my se docela slušně zabydlujeme v oblasti zvané BEZPEČNOST.

VŠPP se aktivně zapojuje do projektů tvůrčí, výzkumné i vědecké činnosti, ať už jako nositel nebo spoluřešitel. Zaměřuje se hlavně na projekty, které souvisí s tím, čím se odborníci působící na škole resp. jednotlivé katedry zabývají. Důležité je pro nás také to, že práce na výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti lze využít i ve výuce profilových předmětů a obohatit tak učební program. Do některých projektů se snažíme zapojovat i studenty.

Kromě EU, GAČR, TAČR a MŠMT ČR naše škola nadále velmi úzce spolupracuje s městskou částí Praha5 a Magistrátem Hlavního města Prahy.

Vybrané grantové projekty

2016

TAČR : č. TB95TACR999, Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, vývoje a inovací reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrtý průmyslové revoluce (Prumysl 4.0)

Vymezení metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzb. sdílené ekonomiky.

TAČR : č. TD 03000283, Diagnostika kompetencí k manažerskému velení.

Validizovaná metodika hodnocení klíčových způsobilostí pro management velení.

Výzkum uplatnění nástrojů marketingové komunikace jako předpokladu úspěchu malých a středních podniků na trzích

Řešitelský tým: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.,VŠPP, PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., VŠPP Prof. Ing. Jaroslav Světlík, CSc., VŠPP Doc. Ing. Milan Paták, CSc., VŠO, PhDr. Richard Keklak, PhD., PEVŠ Ing. František Zjevík, DiS, VŠO

Sociální kapitál a sítě začínajících technologických firem

Řešitelský tým: Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, PhDr. Lukáš Durda, VŠPP

Finanční rizika malých a středních podniků na Slovensku

Řešitelský tým: Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., VŠPP, Ing. Monika Sobeková Majková, PhD., PEVŠ Ing. Jakub Kochan, PEVŠ

Virtuální mikroregion

Řešitelský tým: Mgr. Ing. Tomáš Tykva, VŠPP, Doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. , VŠB-TÚ Ing. Michal Červinka, Ph.D. , VŠPP

2015

Právní rámec zajišťování bezpečnosti v ČR

Autor: JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D. Projekt obsahuje měřitelné výstupy uplatnitelné v evidenci ISVAV, které jsou součástí standardního hodnocení školy u AK MŠMT.

  • Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti
  • více informací o tomto projektu najdete na http://socpo.vsp.cz/

Pokroky ve výzkumu Hilbert-Huagnovy transformace

Autor: Kolektiv 3 autorů z Katedry informatiky. Inovativní projekt, který obsahuje zahraniční výstupy a příspěvky na zahraniční konferenci, které jsou publikovány ve SCOPUSu.

Poznej tajemství vědy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019 
Poskytovatel: MŠMT ČR
Zdroj financování projektu: OP VK
Priorita 7.2:  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj oblast podpory
Oblast podpory 7.2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Hlavním cílem projektu je posílit konkurenceschopnost České republiky, prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. Klíčovými aktivitami bude realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd, vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků v této oblasti a implementace vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd. Bude vytvořena  spolupráce mezi vědecko-výzkumnými institucemi a mezinárodními  týmy vědců, pedagogů v rámci systematické práce v přípravě žáků a studentů na evropskou výzkumnou spolupráci v aplikovaném výzkumu.

Naše vysoká škola v součinnosti s partnerskou vědecko-výzkumnou institucí ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. vytvoří Centrum regionálních věd a technologií (dále jen CRVT), které bude sloužit jako komunikační platforma mezi vědecko-výzkumnými institucemi v Moravskoslezském kraji a regionálním školstvím. Motivem projektu je také vytvoření spolupráce tří generací vědců: senior expertů (zkušení odborní pracovníci), junior expertů (mladí odborní pracovníci, včetně doktorandů) a zájemců o vědu a výzkum (žáci ZŠ a studenti SŠ jako generace vědců budoucích), mezi kterými budou předávány vzájemné zkušenosti.

Aktivity projektu vytvoří evropský rozměr spolupráce všech subjektů zapojených v projektu. Do popularizačních workshopů se aktivně zapojí přední evropští vědečtí pracovníci, budou realizovány stáže u zahraničních vědecko-výzkumných institucí. Pro zájemce o vědecko-výzkumnou práci bude vytvořeno 30 výukových modulů založených na badatelsky orientované výuce. Ústředním tématem výukových modulů je udržitelné hospodaření se složkami krajiny vedoucí ke snižování zranitelnosti území a optimálnímu využití jeho potenciálu, čehož lze  ve 21. století dosáhnout především vývojem a aplikací nových technologií.

2014

Vzdělávání v eGovernmentu

Cílem našeho nejnovějšího projektu je metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod prostřednictvím vytvoření a pilotního odzkoušení kombinovaného vzdělávacího programu z oblasti eGovernmentu – komunikace s veřejnou správou.

Akademie elektronických transakcí

Vzdělávací projekt je určen pro všechny, kteří se chtějí prakticky seznámit s komunikačními nástroji, které zjednodušují elektronický kontakt se státní správou a získat přehled o související legislativě. Významná část projektu je věnována radám na zabezpečení práce uživatelů s počítačem, aby byly co nejvíce eliminovány bezpečnostní hrozby IT.

EU – Tempus

VŠPP se jako jediná soukromá škola u nás zapojila do EU programu Tempus, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích. Kromě VŠPP je do projektu Tempus za ČR zapojeno pět veřejných vysokých škol, například Univerzita Karlova, VUT Brno, Masarykova univerzita a další.

Dlouhodobý ekonomicky aktivní život a inovace

Výzkum byl zahájen v r. 2008, a přestože nebyl grantovou agenturou přijat, pokračoval v rámci vlastních finančních prostředků VŠMIE. V roce 2013 byl dokončen. Hlavním cílem vědeckého úkolu, nabízeného GA ČR, bylo analyzovat negativní a pozitivní stránky inovací v souvislosti s prodlužováním ekonomicky aktivního života obyvatel ČR a z této analýzy vyvodit užitečné teoretické závěry pro ovlivňování inovačního vývoje v tomto směru a určit některé vhodné inovace pro okamžitou realizaci.

2013

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky – GAČR

Jako jediná soukromá škola získala VŠMIEP – VŠPP grant z Grantové Agentury ČR. Řešitelem je JUDr. David Kosař, LL.M., Ph.D. Tento projekt se věnuje kárné odpovědnosti českých soudců po rozpadu Československa. Projekt hodlá zkoumat používání kárných žalob v České Republice (1993-2012) a dopad tří odlišných modelů kárného soudnictví na aplikaci tohoto mechanismu. Projekt bude probíhat do 31. 12. 2015.

Integrovaný personalizovaný e-learningový systém

Obsahem projektu je vytvoření integrovaného e-learningového systému, vytvoření výukových materiálů pro 40 vybraných předmětů vyučovaných na VŠPP, pilotní ověření systému v praxi a školení pedagogů v práci s vytvořeným systémem.

Brána na vysokou školu (komplexní integrovaný e-learningový systém pro podporu vzdělávacích aktivit na středních školách v Karlovarském kraji)

Smyslem projektu je aktivní přistup k problematice udržení absolventů SŠ na VŠ. Systém je určen pro zajištění kvalitní výuky na Gymnáziu Cheb a v budoucnu pro další střední školy v Karlovarském kraji.

Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání

Tento grantový je zpracováván ve spolupráci s Ruskou federací. Cílem tohoto projektu je zajistit společnou přípravu odborníků pro oblast inovačního podnikání s využitím zkušeností obou zemí a jejich partnerů (např. ČR v rámci EU, jejíž je členem; RF v rámci Asijsko-oceánské spolupráce).

Zabezpečení informací a ICT bezpečnost

Projekt je zaměřen na oblast informační bezpečnosti. Základem projektu je vytvoření modulárního programu zaměřeného na posilování bezpečnosti v oblasti ICT. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci různých organizací Středočeského kraje zodpovědní za provoz prostředků ICT.

Další dokončené vědecké a výzkumné projekty

  • Praktická akademie IT znalostí
  • Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ
  • Informatika pro kreativní průmyslové podniky
  • Inkubátor Junior
  • Inovace akreditovaného studijního programu VŠPP do modulárního členění
  • Školský informační portál Královéhradeckého kraje
  • Model kreativních a inovačních míst a jeho ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje

Patenty, průmyslové a užitné vzory

Naše škola buď samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími řešiteli, vyřešila řadu grantů. Jejich výstupem je, mimo jiné, sedm přihlášek na průmyslové a ochranné vzory. V jednom případě už byl průmyslový vzor udělen, ve zbývajících případech řízení ještě probíhá.

Aktuálně jsme držiteli Průmyslového vzoru – „Elektronický formulář  – veřejný sektor“ (PVZ 2011-38546) výstup z projektu „Integrovaný personalizovaný e-learningový systém“.