Realizované projekty a granty

Přehled řešených grantů a projektů

VŠPP je zkušeným řešitelem vědecko-výzkumných projektů Technologické agentury ČR, Grantové agentury Academia aurea (předtím Grantové agentury Akademické aliance), mezinárodních projektů a odborných rozvojových projektů MŠMT, ESF, Moravskoslezského kraje a dalších.

Nejvýznamnější projekty:

Název projektu Vytvoření Centra celoživotního vzdělávání na Vysoké škole podnikání a práva
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011579
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Řešitel: VŠPP
Typ projektu: OP VVV
Období: 2019/2021
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit kvalitní podmínky pro systém celoživotního vzdělávání na VŠPP. V rámci projektu budou zvyšovány kompetence akademických pracovníků, vytvořeny programy celoživotního vzdělávání pro rodinné, malé a střední podniky Moravskoslezského kraje. Zároveň bude na vysoké škole zřízeno Centrum CŽV, které bude programy CŽV koordinovat.

 

Název projektu Vypracování metody analýzy nákladů a výnosů u dopravních služeb v sektoru sdílené ekonomiky a na jejím pomezí (tj. v rámci tzv. sdílené a platformové ekonomiky) skrze vytvoření datové základny a její pilotní ověření
Číslo projektu: TI00UVCR001MT09
Zdroj: B – TAČR
Řešitel: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Spoluřešitelé VŠPP: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Ing. Martin Trčka, Ph.D.

RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Typ projektu: Národní
Období: 2017–2018
Popis projektu: Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt vychází z dlouhodobé orientace VŠPP na oblast sdílené ekonomiky. Jedná se o analytický vstup do diskuze vedené o možných změnách na trhu osobní přepravy osob realizované na bázi on-line platforem, zejména společnosti UBER. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k regulaci trhu osobní přepravy na bázi on-line platforem.

 

Název projektu Ekonomická analýza ubytovacích služeb včetně segmentu tzv. sdílené ekonomiky na základě statistických údajů a dat získaných pomocí vlastního softwarového nástroje
Číslo projektu: TI00UVCR001MT02
Zdroj: B – TAČR
Řešitel: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Spoluřešitelé VŠPP: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Ing. Martin Trčka, Ph.D.

RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Typ projektu: Národní
Období: 2017
Popis projektu: Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt byl zaměřen na analýzu nabídky ubytovacích služeb v ČR využívající on-line webové platformy, zejména společnosti Airbnb. Pozornost byla věnována ekonomickým a daňovým aspektům sdílené ekonomiky ubytovacích služeb. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k ubytovacím platformám.

 

Název projektu Analýza připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl 4.0
Číslo projektu: TB95TACR999MT07
Zdroj: B – TAČR
Řešitel: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Spoluřešitelé VŠPP: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

Typ projektu: Národní
Období: 2017
Popis projektu: Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt reaguje na poměrně masivní nástup iniciativy 4.0 v oblasti malého a středního podnikání v České republice. Jedná se o analytický vstup do diskuze o povědomí MSP o P-4.0 a vnímání rizik dopadů P-4.0 na podnikatelské subjekty v ČR. Rozsáhlé reprezentativní šetření se zaměřilo též na finanční a inovační potenciál MSP pro přijetí konceptu P-4.0. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro vytvoření metodologické a organizační podpory MSP pro P-4.0.

 

Název projektu Vymezení metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzv. sdílené ekonomiky
Číslo projektu: TB95TACR999MT01
Zdroj: B – TAČR
Řešitel: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Spoluřešitelé VŠPP: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Typ projektu: Národní
Období: 2016

 

Název projektu Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky
Číslo projektu: GP13-07384P
Zdroj: B – TAČR
Řešitel: JUDr. David Kosař, L.L.M., Ph.D.
Typ projektu: Národní
Období: 2013–2017

 

Název projektu Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Číslo projektu: TD03000283
Zdroj: B – TAČR
Řešitel: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Spoluřešitelé VŠPP: Grant ve spolupráci s VŠB-TUO a Ostravskou univerzitou
Typ projektu: Národní
Období: 2016–2017

 

Projekty mezinárodní spolupráce:

Název projektu Přístup založený na možnostech řízení inovací v malých a středních podnicích
Číslo projektu: 2015/17/B/HS4/0098
Zdroj: A – National Science Center (NCN) Poland
Řešitel: prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc.
Spoluřešitelé VŠPP: Grant je ve spolupráci s VŠ Polytechnika Lodž

PhDr. Janusz Karpeta

Mgr. Ing. Tomáš Tykva

Ing. Vendula Fialová

Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Typ projektu: Mezinárodní
Období: 2016–2018

 

Projekty územně správních celků:

Název projektu Model regionálního ekosystému, jeho simulace a ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje
Číslo projektu: 02610/2014/RRC
Zdroj: Moravskoslezský kraj
Řešitel: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Typ projektu: Národní
Období: 2014–2015
Popis projektu: Výzkumný projekt byl zpracován v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“. Model regionálního ekosystému byl vytvořen na základě výsledků kvantitativního šetření a kvalitativní analýzy formou hloubkových rozhovorů s aktéry regionálního ekosystému. Pro vytvoření vlastního modelu byla provedena simulační analýza s využitím softwarového nástroje PowerSim.

 

Název projektu Model kreativních a inovačních míst a jeho ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje
Číslo projektu: 05/2013/ RRC
Zdroj: Moravskoslezský kraj
Řešitel: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Spoluřešitelé: prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Mgr. Ing. Tomáš Tykva

Typ projektu: Národní
Období: 2014
Popis projektu: Výzkumný projekt byl zpracován v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ a jeho výsledky umožňují jednotlivým firmám a institucím kraje analyzovat svůj vlastní inovační potenciál a porovnat ho s profilem firem a institucí v daném oboru. Projekt využil a dále rozšířil informační systém REM, který byl v rámci výzkumných aktivit na VŠPP vytvořen, o nový model pro identifikaci inovačního potenciálu firem a institucí v MSK.

 

Projekty Grantové agentury Academia aurea:

 

Název projektu Hodnotová orientace zákaznických segmentů v České republice
Číslo projektu: GA/2019/13
Zdroj: Grantová agentura Akademické aliance
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Spoluřešitelé VŠPP: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

PhDr. Ivana Bulanda, PhD.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Typ projektu: Národní
Období: 2019–2021

 

Název projektu Analýza právní úpravy v oblasti zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice a na Slovensku
Číslo projektu: GA/2019/14
Zdroj: Grantová agentura Akademické aliance
Řešitel: doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. JUDr. Helena, Válková, CSc.

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Boris Löffler, PhD.

doc. PhDr. Magdalena Ondicová, Ph.D.

Typ projektu: Národní
Období: 2019–2021
Název projektu Výzkum uplatnění nástrojů marketingové komunikace jako předpokladu úspěchu malých a středních podniků na trzích 
Číslo projektu: GA/2016/4
Zdroj: B – Grantová agentura Akademické aliance
Řešitel: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Spoluřešitelé VŠPP: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Světlík, CSc.

Typ projektu: Mezinárodní, vědecká spolupráce se slovenskou vysokou školou
Období: 2016–2017

 

Název projektu Marketing a marketingové komunikace na B2B trzích
Číslo projektu: GA/2018/18_3
Zdroj: B – Grantová agentura Akademické aliance
Řešitel: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Spoluřešitelé: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Typ projektu: Národní
Období: 2018

 

Název projektu Finanční rizika malých a středních podniků na Slovensku
Číslo projektu: GA/2016/1
Zdroj: B – Grantová agentura Akademické aliance
Řešitel: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Typ projektu: Mezinárodní, vědecká spolupráce se slovenskou vysokou školou
Období: 2016–2017

 

Název projektu Soudobá paradigmata rodinného podnikání v ČR na počátku průmyslové revoluce 4.0
Číslo projektu: GA/2016/6_2
Zdroj: B – Grantová agentura Akademické aliance
Řešitel: Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.
Spoluřešitelé VŠPP: prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc.

Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

Ing. Vendula Fialová

Typ projektu: Národní
Období: 2017–2018

 

Název projektu Nové možnosti podnikání na finančních trzích

 

Číslo projektu: GA/2016/21_2
Zdroj: B – Grantová agentura Akademické aliance
Řešitel: Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
Spoluřešitelé VŠPP: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Typ projektu: Národní
Období: 2017-2018