EUROPEAN POLICY STATEMENT 2014-2020

Internacionalizace a modernizace patří k prioritám strategie Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. zavedla a plně uplatňuje kreditní systém ECTS, který patří k nástrojům zabezpečujícím transparentnost procesu uznávání. Vysoká škola podnikání a práva a.s. rovněž zavedla vydávání dodatku diplomu pro bakalářský a magisterský cyklus vzdělávání.

Mezinárodní mobilita pomáhající jednotlivcům zvyšovat jejich profesní, sociální a mezikulturní dovednosti a takto přispívající k jejich zaměstnatelnosti, tvoří základní kámen internacionalizace a modernizace vysokoškolského vzdělávání a je hlavním nástrojem dalšího rozvoje Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Mezinárodní spolupráce napomáhá zvyšování úrovně dosaženého vzdělávání absolventů a výzkumných pracovníků, které Evropa potřebuje.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. rozšířila a posílila stávající mezinárodní kontakty, a to jak v rámci EU i mimo rámec EU. Vysoká škola podnikání a práva, a.s., a byla dvakrát vyznamenána prestižním oceněním Diploma Supplement Label. Toliko aktivní partnerství je klíčem k úspěšným mobilitám, kvalitě vysokoškolských vzdělávacích programů a zdrojem zkušeností pro studenty a zaměstnance, a proto jsou aktivity partnerství programu Erasmus průběžně sledovány a pravidelně vyhodnocovány. Interinstitucionální dohody jsou založeny na komplexním pochopení partnerské instituce, kompatibilitě akademických profilů a vztahu důvěry mezi smluvními institucemi. Uzavírání bilaterálních dohod respektuje akademické zájmy a zachování geografické a oborové rovnováhy.

Ambicí Vysoké školy podnikání, a.s. je přispívat a zlepšit kvalitu a relevanci vysokoškolského vzdělávání, jak je deklarováno ve všech strategických dokumentech.

Mobilita a přeshraniční spolupráce zejména v rámci programu celoživotního učení, který je základem modernizace a internacionalizace instituce, budou nadále rozvíjeny prostřednictvím stávajících i nových partnerství v rámci EU i mimo rámec EU. Prioritou internacionalizace a modernizace v rámci programu celoživotního vzdělávání bude mobilita studentů, výrazněji budou podporovány a propagovány studentské stáže, jelikož jejich prostřednictvím jsou propojovány vysokoškolské instituce, výzkum a podniky, což vede k dosažení excelence a regionálnímu rozvoji. Studentské stáže jsou povinnou součástí studijního programu, povinnou studijní povinností prvního a druhého cyklu studia.

Podporou studentské mobility za účelem studia lze docílit zvýšení úrovně dosaženého vzdělání absolventů a výzkumných pracovníků, které Evropa potřebuje. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. nabízí mentoring a podpůrné aktivity nabízí přijíždějícím i vyjíždějícím studentům. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. vynakládá velké úsilí na zajištění integrace mobilních studentů. Místní studenti se dobrovolně angažují v doprovodných aktivitách zajišťujících interakci přijíždějících studentů s místními.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. bude podporovat mobilita zaměstnanců. Mobilita zaměstnanců bude uznávána jako část pravidelné zátěže. Veškeré činnosti v oblasti mobility budou uznávány interním systémem hodnocení zaměstnanců.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. má ambici působit v oblasti mezinárodním spolupráce a zároveň zajistit udržitelné a vyvážené přínosy a výsledky pro všechny zúčastněné partnery. Účast v projektech spolupráce je rovněž součástí strategie instituce. Strategické partnerství zdůrazňuje oborové priority a výzkum. Účast v mezinárodních projektech partnerství se stává důležitým aspektem profesního rozvoje zaměstnanců a modernizace a internacionalizace Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. podpoří tvorbu a realizaci programu double degree se stávající partnerskou institucí, vedoucí ke zlepšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání, ale také ke zlepšení správy instituce a financování.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. bude i nadále aktivně propagovat a podporovat mobilitu studentů a zaměstnanců, včetně osob z nedostatečně zastoupených skupin, a bude i nadále aplikovat antidiskriminační politiku.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. má ambici působit v oblasti mezinárodním spolupráce a zároveň zajistit udržitelné a vyvážené přínosy a výsledky pro všechny zúčastněné partnery.

Strategická partnerství zdůrazňují oborové priority a podporu výzkumu ve spolupráci s klíčovými stakeholdery: podniky, místními a národními autoritami, dalšími vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

Účast v projektech spolupráce je rovněž součástí strategie instituce. Účast v mezinárodních projektech partnerství se stává důležitým aspektem profesního rozvoje studentů a zaměstnanců a modernizace Vysoké školy podnikání a práva, a.s. a modernizace vysokoškolského vzdělávání v rámci EU i mimo tento rámec.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. podpoří tvorbu a realizaci programu double degree se stávající partnerskou institucí, vedoucí ke zlepšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání, ale také ke zlepšení správy instituce a financování.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. bude i nadále aktivně propagovat a podporovat mobilitu studentů a zaměstnanců a jejich účast v mezinárodních projektech a strategických partnerstvích, včetně osob z nedostatečně zastoupených skupin, a bude i nadále aplikovat antidiskriminační politiku.

Účast v programu celoživotního učení patří k prioritám dlouhodobé strategie pro oblast modernizace a internacionalizace a rozvoje vysoké školy.

Tato strategie koresponduje s dokumenty EK „The Higher Education Modernisation Agenda“ a EU2020 Agenda, které zdůrazňují, že vysokoškolské vzdělávání, které je propojeno s vědou a inovací, hraje zásadní roli v osobním rozvoji a ekonomickém rozvoji tím, že poskytuje vysoce kvalifikované odborníky a formuje občany, jaké Evropa potřebuje pro tvorbu pracovních míst a prosperity.

Aktivní účast v programu celoživotního učení tvoří páteř internacionalizace Vysoké školy podnikání a práva, a.s. Aktivní spolupráce v rámci zemí EU a zemí mimo EU vytváří základnu pro sdílení zkušeností z akademického a neakademického prostředí. Mobilita studentů a zaměstnanců a účast instituce v evropských a mezinárodních projektech jsou klíčem k posílení kvality studijních programů a zkušeností studentů.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. byla vždy aktivní v propagaci a podpoře mezinárodní mobility, jelikož jedině aktivní spolupráce vysokoškolských institucí a podniků pomůže zaručit úroveň absolventů a výzkumných pracovníků, jakou Evropa potřebuje.

Propagací a podporou mobilit studentů a zaměstnanců Vysoká škola podnikání a práva, a.s. přispívá ke zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání. Výstupy mobility podporují sdílení zkušeností, implementaci nových myšlenek, rozvoj inovačních procesů. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. vytvořila pevné a aktivní partnerství s institucemi zemí EU a institucemi v zemích mimo EU.

Posílení kvality prostřednictvím mobility a přeshraniční spolupráce je stálou výzvou, které Vysoká škola podnikání a práva, a.s. čelí. Přeshraniční spolupráce již přesahuje rámec programu celoživotního učení. Výsledkem aktivní akademické spolupráce jsou společné mezinárodní projekty.

Mobilita studentů a zaměstnanců je relevantním a účinným nástrojem propojování vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, podniků a byznysu, vedoucí tak k modernizaci vysokoškolských institucí a kariérnímu růstu studentů. Zkušenosti získané v mezinárodním prostředí jsou vysoce ceněny místními zaměstnavateli. Posilování „znalostního trianglu“ formou propojení vzdělávání, vědy a byznysu vede k zefektivnění mechanismů správy a financování na podporu excelence.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. očekává zvýšení konkurenceschopnosti svých absolventů, zvýšení konkurenceschopnosti vlastní instituce a zvýšení konkurenceschopnosti evropského systému vysokoškolských institucí.